Řád základní školy

UncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola sv. Augustina

Motto:
“Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“
                                                                                                                                        Sv. Augustin

Základní informace

Účinnost: od 9.11. 2016
Údaje o zařízení
Název školy:
Mateřská škola a základní škola sv. Augustina
Adresa školy:
Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4–Krč
Telefon:  +420 602 301 903
E-mail:    skola@skolasvatehoaugustina.cz
Web:       www.skolasvatehoaugustina.cz
IČO:        71341340
IZO:        691 003 050
Ředitel:   Mgr. P. Juan Provecho, OSA
Zřizovatel:
Česká provincie řádu sv. Augustina, Josefská 8, 118 01 Praha 1

I. Provoz a vnitřní režim školy

1.Režim činnosti ve škole

7:30–8:20         školní družina
8.20–8:30         přestávka
8:30                  modlitba
7.50–8:40        0. hodina
Přestávka
8.45–9:30        1. hodina
přestávka
9:40-10:25       2. hodina
přestávka
10:50–11:35    3. hodina
přestávka
11:40–12:25    4. hodina
přestávka
12:30–13:15   5.Hodina
14:00–14:45   6. hodina
12:30–14:00   výdej obědů
12:30–17:00 školní družina (úterý a středa kroužky dle rozvrhu)
a. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:30 hodin do 17:00 hodin (nejpozději do 16:45 děti odcházejí do šatny, aby v 17:00 mohla být zavřena škola).
b. Při organizaci výuky stanoví zařazení a délku přestávek pedagogický pracovník podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

c. Dozor nad žáky je zajištěn po dobu jejich pobytu ve školním areálu po dobu:

 • a) vyučování
 • b) oběda
 • c) družiny a kroužků
d. Dozor ve školním areálu (mimo výše uvedenou dobu) škola nezajišťuje.
e. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými.
f. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 24 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
g. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou třídy rozděleny na
skupiny nebo jsou vytvořeny skupiny žáků z různých tříd a ročníků. Počet skupin a počet žáků
ve skupině je stanoven na začátku školního roku. Přihlíží se k prostorovým, personálním a
finančním podmínkám školy, k charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich
bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
h. Nejvyšší počet žáků ve třídě nebo skupině je 24.
i. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
j. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
k. V případě, že se vyskytnou u žáka zdravotní a hygienické problémy (vši, …), je žák ihned svěřen
do péče svým zákonným zástupcům, kteří jsou povinni zajistit dítěti uzdravení a pohodu. V
případě výskytu vši dětské jsou zákonní zástupci všech žáků neodkladně informováni.
l. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
m. Je zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech a/nebo je ponechávat ve škole přes noc.
n. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Za poškození nebo ztrátu cenných věcí žáka škola neodpovídá. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají u
sebe, neodkládají je, pouze na pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
o. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
p. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí-uzamykání šaten, tříd.. Během pobytu ve škole jsou mobilní telefony a jiné prostředky komunikačních a informačních technologií vypnuté.
q. Ve škole je zakázáno pořizovat jakékoli záznamy pedagogických pracovníků, zaměstnanců,
spolužáků apod. bez souhlasu učitele.
r. V celém areálu školy a přilehlém okolí školy je zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných
látek.
s.Do celého areálu školy je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty (kromě asistenčních a vodících
zvířat).

2.Režim při akcích mimo školu

a.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo areál školy zajišťuje škola vždy
nejméně jedním zaměstnancem
pedagogick
ým pracovníkem. Společně s ním může akci
zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k
právním úkonům.
b.
Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností mimo areál školy,
stanoví za
řazení a délku přestávek pedagogický pracovník pověřeným vedením akce podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
c.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu
zajišťující bez
pečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 24 žáků. Výjimku z tohoto
počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující
pedagogi
cký pracovník s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se
považuje za schválenou uvedením v plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede
ředitel školy jméno odpovědného pracovníka.
d.
Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, škol
y v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy,
se kterými jsou žáci předem seznámeni.
e.
Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků:
a.
směrnice pro školy v
přírodě
b.
lyžařské výcvikové kur
zy
c.
zahraniční výjezdy
f.
školní výlety.
g.
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka, včetně klasifikace
na vysvědčení.
h.
Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a
ze soutěží zajišťu
je vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V
průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
i.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno
organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků
vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
j.
Začátek a ukončení akcí mimo školu je vždy ve škole, pokud není předem oznámeno jinak.
k.
Podmínky
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
l.
Je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru
pedagogického pracovníka.
m.
Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích se zachovávají specifické bezpečnostní předpis
y
pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provede
prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků,
kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do t
řídní knihy.
Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými
prázdninami.
a.
Školní budova je zabezpečena dle platného Metodického doporučení o bezpečnosti
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT. Během pr
ovozu školy
jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
n.
Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny od 8.30 do 12.30, klíče od šaten mají žákovské
služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků t
ak, aby bylo možno toto
4
/
8
opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje
v 8.30 určený zaměstnanec.
o.
V době dozoru nad žáky každý úraz, poranění či nehodu žák hlásí ihned pedagogickému
pracovníkovi.
p.
Škola vede evide
nci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a
institucím dle stávající platné vyhlášky.
q.
Evidence úrazů
a.
a) Záznam o úrazu provádí pověřený zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu
vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlá
šen dodatečně žákem nebo jeho
zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k
úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
b.
b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen „úraz“), ke kterým došlo při
vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od
okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve
škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o
úraz
u na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize
úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo
zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce
anebo místně
příslušného útvaru Policie České republiky. Na žádost zákonného
zástupce škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo
školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta
náhrada za bolest a ztížení společe
nského uplatnění způsobené úrazem.
d.
d) O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán
trestný čin nebo přestupek, nebo jedná
li se o smrtelný
úraz, podá škola bez
zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále
o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdra
ví žáků.
e.
e) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za
účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu,
podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.
3.
Podmínk
y zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, pedagogických
pracovníků či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při
važnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR,
případně orgánům sociální péče.
4.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části šk
olního řádu
v klasifikačním
řádu.
5.
Školní stravování
Výdej jídla začíná ve 12:30 a končí ve 14:00 hodin. Přesný rozvrh výdeje stravy, chování žáků a provoz
jídelny je určen řádem školní jídelny. Ve školní jídelně žáci dbají pravidel společenského chov
ání,
bezpečnosti, pokynů zaměstnanců školní jídelny a pokynů pedagogických pracovníků.
5
/
8
6.
Školní družina
Součást
í školy je školní družina Adeodatus. Školní družina začíná činnost ráno v 7:30 hodin a končí v
8:20 hodin. Odpoledne pokračuje ihned po skončení vyučování a končí odchodem posledního dítěte
domů nejpozději v 16:45 hodin. Školní družina koná svou činnost v
místnostech jí určených, v
tělocvičně, venku či v jiných prostorách, a to vždy podle pokynů pedagogického pracovníka. Přesný
provoz a chování žáků v družině je určen řádem školní družiny.
II.
Práva a povinnosti žáků
1.
Žák má právo
a.
na vzdělávání a výchovupod
le školského zákona
b.
být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c.
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen
se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
d.
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání,
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje
e.
na informa
ce a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
f.
na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu,
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických
podmínek
g.
být sez
námen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
2.
Žák má povinnost
a.
řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
b.
Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c.
chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních
pracovníků, dodržovat školní řád školy a odborných učeben. Chovat se tak, aby neohrozil
zdraví svoje ani jiných osob
d.
chodit do škol
y pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných
školou, účastnit se vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků, do kterých je
přihlášen; odhlášen z kroužků může být zákonným zástupce ke konci pololetí
e.
chodit do ško
ly vhodně a čistě upraven a oblečen ve školním oblečení
f.
zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a
školní potřeby p
odle rozvrhu hodin a pokynů učitelů
g.
před ukončením vyučování neopouštět z bezpečnostních důvodů školní budovu bez vědomí
vyučujících, v době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
dohledem, nevstupovat po skončení vyuč
ování do tříd (třídy jsou uzamčeny)
h.
chránit své zdraví i zdraví spolužáků; jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé
(např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
i.
odcházet z vyučování před jeh
o ukončením pouze na základě písemné omluvy zákonného
zástupce, omluvenku předložit vyučujícímu aktuální hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) s
vědomím třídního učitele, nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin)
j.
písemně doložit důvod v
případě ,
že se aktivně neúčastní hodiny TV
k.
řádně a systematicky se připravovat na vyučování dle pokynů pedagogických pracovníků
 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Tagaste – konzultace

   Listopad 20
  2. MEDOVÁ SNÍDANĚ 2017

   Listopad 20 @ 8:30 - Listopad 21 @ 9:30
  3. Návštěva studentů PFUK

   Listopad 21 @ 8:30 - 11:30
  4. Milán – konzultace

   Listopad 21 @ 13:20 - 16:00
  5. Tagaste – konzultace

   Listopad 22

© 2017 ZenSoft