Domů

Augustiniánská škola

 
Jako součást Řádu, jehož počátky zpětně sahají ke svatému Augustinovi, propaguje Augustiniánská škola jeho ideál společenství, jehož členové mají na cestě směřující k Bohu jednu mysl a jedno srdce. Augustiniánský přístup k výchově usiluje o vytvoření společenství, ve kterém dochází ke vzdělávání.
Toto společenství dosahuje ke studentům, rodičům a zaměstnancům školy. Práce školy spočívá v partnerství mezi studentem a učitelem a v partnerství mezi učitelem a rodiči. Společenství také zahrnuje ostatní členy včetně minulých studentů a jejich rodičů.
Augustiniánská škola je součástí mezinárodní sítě škol a univerzit. Vzájemná výměna myšlenek a názorů i přes odlišnost kultur a přátelství mezi zaměstnanci a studenty z různých zemí obohacuje školní život.
 
Výchova a vzdělání v augustiniánské tradici se týká jak budování pevných základů vědomostí v osobním a duchovním životě, tak i v profesním a pracovním životě. Skutečné vzdělání je charakterizováno hledáním vědomostí a porozuměním tomu, že je to nedílnou součástí osobní zkušenosti. Svatý Augustin hovoří o učiteli, skrze něhož můžeme prověřit pravdu toho, co je vyučováno. Tento učitel je přítomnost Boha v jeho osobnosti. Jeho součástí jsou procesy vnitřní reflexe a hodnocení.
 
Pravda je skutečná vědomost, ne nevědomost. Pravda žije správně, ne podle falešných hodnot. Nakonec je to Bůh, kdo je obojí, Pravda i Láska. Téměř jako důsledek tohoto hledá augustiniánské vzdělání také rovnováhu v učení mezi odlišnými druhy témat, ať už jsou to humanitní obory nebo přírodní vědy, témata orientovaná na kariéru nebo soustřeďující se na duchovní, osobní a mezilidský růst. Pravda nemůže být nalezena podél úzké a omezené cesty.
 
Naše škola upřednostňuje otevřené, přátelské a laskavé vztahy mezi učiteli a studenty. Svatý Augustin, který byl sám učitelem, to zpozoroval jako nezbytnou součást dobrého vzdělávání a učení pro obě strany, studenta i učitele. Jako důsledek myšlenky společenství, pastorální péče o studenty, rodiče a zaměstnance je velmi důležitým znakem školy. Vždy, ale především v dobách krize nebo obtížných časů, jsou všichni členové společenství vyzýváni pomáhat těm, kteří to potřebují. U studentů škola usiluje o vštípení smyslu sebekázně. Na jedné straně jsou studenti voláni k odpovědnosti za své činy, na druhé straně elementárním ideálem je vlastní sebenasměrování ke správnému chování. Opět augustiniánská myšlenka vychází z toho, že svobodní lidé jednají pod vlivem slušnosti, spíše než otroci pod vlivem práva.