O nás

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Škola má vlastní výchovně-vzdělávací program, vycházející z principů augustiniánské pedagogiky, dlouhodobých pedagogických zkušeností a konkrétních podmínek. Čerpá z křesťanských a od toho odvozených morálních a etických hodnot,jako jsou pravda, láska, přátelství, úcta, pokora, tolerance, solidarita, spolupráce, umění darovat i přijímat s láskou a porozuměním, umění odpouštět a další. MŠA chce dítě vést k poznání vlastní jedinečnosti, hodnoty druhého, k ochraně života v jakékoli jeho podobě a uvědomění si krásy světa. Osvojit si tyto hodnoty znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje přírody a společnosti, chápat jejich vzájemnou souvislost a být přesvědčen o nutnosti vzájemné harmonie ve vztazích člověka k člověku, člověka k přírodě a člověka k Bohu. V předškolním věku si dítě utváří pohled na svět. Nachází se v počátcích svého citového i sociálního vývoje, učí se poznávat svět všemi smysly. Pro pedagogy, vychovatele i rodiče je to nejpříhodnější čas, kdy začít dítě cíleně a v kolektivu seznamovat se zmíněnými hodnotami a postoji. Hlavní důraz školka klade na společné zážitky při objevování světa, na slavení, na samostatné myšlení a radostné prožívání předškolního období. Školní vzdělávací program MŠA nazvaný „Všemi smysly, rozumem a srdcem“ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) tak, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ni běžně kladeny, a připravit ji na ty, které ji v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

JEDNÁ SE O TYTO RÁMCOVÉ CÍLE A KOMPETENCE
Rámcové cíle:
– rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání sebe, druhého, světa a Boha
– osvojení křesťanských hodnot, na nichž je založena evropská společnost
– získání samostatnosti a zodpovědnosti odpovídající věku
– vytváření zárodku občanských postojů

Klíčové kompetence:
kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, ptá se proč apod.)
3 kompetence k řešení problémů (dítě řeší problémy, na které stačí, na základě bezprostřední zkušenosti, dovednosti a úsudku úměrně věku)
kompetence komunikativní (dítě ovládá řeč, ve které bude dále vzděláváno, dokáže se vyjadřovat a sdělovat srozumitelně své prožitky, seznamuje se s anglickým a španělským jazykem)
kompetence sociální a personální (dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, rozpozná nevhodné chování, dodržuje dohodnutá pravidla, spolupracuje, respektuje všechny pracovníky ve škole a rodiče)
kompetence činnostní a občanské (dítě si uvědomuje svá práva a práva druhých, má smysl pro povinnost, dbá na osobní zdraví svoje i druhých, je ochotné, nezištné v pomoci druhému)
Výše citované cíle a kompetence jsou rozpracovány do dílčích cílů a kompetencí v jednotlivých integrovaných blocích, pokrývajících jednotlivé oblasti vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a Bůh).
Metody práce vycházejí z osvědčených dlouholetých pedagogických přístupů rozvíjených
v augustiniánské pedagogice. Metody podporují kooperativní a prožitkové učení, škola je zdrojem poznání důvodů, proč žít, přičemž je žák cílem i protagonistou výchovy a vzdělávání.
Vzdělávací program využívá rozmanité možnosti, které nabízí hudba, zpěv, dramatizace,lidová slovesnost, krásné umění, společné prožitky při dobrodružství objevování nového,vycházky a výlety.
Filosofie výchovy zahrnuje nejen dítě, ale i všechny, kteří se na jeho výchově a vzdělávání podílejí.

Učitelé

Učitelé se řídí ve své práci základními dokumenty o křesťanské výchově (Gravissimum educationis, Katolická škola 1997, Svědectví katolického laika ve škole o víře 1982, Katolická škola na prahu třetího tisíciletí 1997 a dokumenty augustiniánské vzdělávání, zejména Augustiniánská pedagogie):

 • každodenně se připravují tak, aby naplnili posláni augustiniánské školy
 • dbají, aby měli jak profánní tak náboženské vědomosti, doložené patřičnými doklady
 • ovládají vychovatelské umění ve shodě s výsledky současných bádání
 • jsou propojeni navzájem i s žáky citlivými a ohleduplnými vztahy
 • jsou si vědomi svého poslání křesťana a vydávají o tom svým životem jasné svědectví
 • mají na zřeteli potřebu spravedlivého přístupu k oběma svěřeným pohlavím a připravují je na
 • úkoly, které jsou jim svěřeny jak v rodině, tak ve společnosti
 • podněcují a rozvíjejí osobní činnost žáků, probouzejí a vedou jejich zájmy, vedou je důsledně k samostatnému myšlení a jednání
 • neopouštějí své svěřené žáky ani v dalších letech školní docházky, ani po absolvování celého vzdělávajícího systému, pokud o to projeví zájem
 • jsou autentickým svědkem křesťanského života a tím prokazují nezbytnou službou společnosti, která potřebuje občany myslící, vzdělané a samostatné, bez nichž je stát neživotaschopný
 • považují rodiče žáků za své nejdůležitější spolupracovníky a nejbližší partnerySvatý Augustin jako úspěšný filozof, teolog a pedagog preferuje tyto způsoby vypořádání se s obtížemi při pedagogické práci:
 • Když jsou studenti apatičtí, povzbuď je se soucitem a energickou domluvou.
 • Když studenti ztrácejí odvahu, povzbuď je s rozvahou a trpělivostí.
 • Když jsou studenti unaveni, povzbuď je srdečným a radostným přístupem.
 • Když jsou studenti znuděni, povzbuď je a snaž se najít nové a vzrušující věci.
 • Když jsou studenti smutní, povzbuď je s láskou a radostí.
 • Když jsou studenti nervózní nebo bázliví, povzbuď je s laskavostí a taktem, abys pomohl vybudovat důvěru

Something fancy

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

Another fancy thing

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

important highlight

Vivamus sagittis sem sit amet enim convallis pulvinar. Cras vitae nulla at quam interdum ornare id eget libero. Nulla facilisi.

 • Nadcházející akce

  1. Lyžování

   Leden 16 @ 8:00 - Leden 21 @ 17:00
  2. Lyžování

   Leden 21 @ 8:00 - Leden 26 @ 17:00
  3. Třídní schůzky

   Leden 22 @ 17:00 - 18:00
  4. Divadlo Hon na Jednorožce – Milán

   Leden 23 @ 9:30 - 12:00
  5. Třídní schůzky

   Leden 23 @ 17:00 - 18:00

© 2017 ZenSoft