Domů

Plán 2016/17

PROGRAM MŠ  SV. AUGUSTINA  šk. rok 2016/2017

PROGRAM MŠ  SV. AUGUSTINA  šk. rok 2016/2017


Motto roku:  Srdcem k zdvořilosti

 „Všecko je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“  (1 Kor 10,23) 

Symbol roku:  

Podané ruce (ve tvaru srdce) – základní pozdrav, kterým vyjadřujeme úctu, přátelství a ochotu ke spolupráci.  


ZÁŘÍ:   Vytváříme společně pravidla a pracujeme na tom, abychom si uvědomovali důsledky při porušení těchto pravidel.

1. Moje školka – vracíme se po prázdninách do školky (někteří jdou poprvé – třída augustinek), okolí školky

-  zahrada a hřiště jako místo na hraní, poznáváme i školu, učitelky a ostatní pracovníky MŠ i ZŠ, sestry a jejich klášter, bratry augustiniány, denní řád v MŠ, pravidla třídy, stolování, hygiena…

2. Já a moji kamarádi - navazování kamarádských vztahů, spoluvytváření pravidel pro chování ve skupině a jejich dodržování, pravidla soužití, sociální vztahy ve školce

3. Moje vlast - hymna, vlajka, královské klenoty, sv. Václav, sv. Ludmila, začínáme se seznamovat  (celoročně) s dějinami naší země…

4. Ekologie -  učíme se ve třídě, na zahradě i v nejbližším okolí školy a na ulici kolem školy uklízet hračky, lopatičky, bábovičky, neodhazujeme použité kapesníčky, papírky od bonbónů…

5. Čteme si z Bible – přibližujeme si nedělní evangelium…

6. Seznamujeme se s hudbou – učíme se hymnu, opakujeme známé písničky …

7. Slavíme svátky svatých

        8. 9. – Narození Panny Marie

        14. 9. – Povýšení svatého kříže

        15. 9. – Bolestné Panny Marie

16.9. - sv. Ludmila – den školství (návštěva baziliky sv. Jiří, kde je hrob sv. Ludmily, Tetín, kde se     stala sv. Ludmila mučednicí, když byla zardoušena vlastním závojem)

21. 9. – sv. Matouš

28. 9. – sv. Václav – den české státnosti, hlavní patron České země (návštěva Svatováclavské kaple na Hradčanech, tradiční svatováclavský běh)

29. 9. – sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8. Připomínáme si významné dny

         8. 9.  Den gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem, jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života.      

        16. 9. Den církevního školství

V České republice se poprvé slavil Den církevního školství roku 2000, neboť za předešlého režimu v naší zemi církevní školy neměli šanci na existenci. Právě v tento den se církevní školy v ČR propagují, aby oslovili co nejvíce potencionálních studentů.

        21. 9. Mezinárodní den míru

V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní (Světový) den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po celém světě.

23. 9. Mezinárodní den neslyšících

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na jejich ztížené situaci. I přes to že se situace postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité apod., ale naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snažší život lidem s tímto postižením.

 

ŘÍJEN: Učím se pozdravit, poděkovat, poprosit, poslouchat na poprvé, respektovat ostatní.

1. Podzim - barvy a znaky podzimu, těšíme se na „drakiádu , vyrábíme a pouštíme papírové draky spolu se svými rodiči a sourozenci, počasí na podzim, co se stane se stromy, pranostiky a rčení o podzimu…

2. Naše smysly, pocity – co cítíme, slyšíme, vidíme, hmatáme, ochutnáváme…n

3. Ekosystémy  „LES A LOUKA  - (brouci, hmyz, zvířata, ptáci, rostliny, květiny, stromy, čteme si o  Ferdovi Mravenci, o víle Amálce, o Makové Panence a Motýlovi Emanuelovi …)

4. Čteme si z Bible – O stvoření světa, podobenství o fíkovníku, o koukolu, o liliích, nedělní evangelium přizpůsobené dětskému chápání…

5. Ekologie  - využívání přírodního materiálu, stále sbíráme hliník, návštěva památného stromu

6. Seznamujeme se s hudbou -  klasika: Sergej Prokofjev – Péťa a vlk, písničky o zvířátkách…

8. Slavíme svátky svatých

        1. 10. – sv. Terezie z Lisieu

        2. 10. – sv. andělů strážných

        4. 10. – sv. František z Assisi

        7. 10. – Panny Marie růžencové

        16. 10. – sv. Hedvika

        18. 10. – sv. Lukáš, apoštol

        28. 10. – sv. Šimona a Judy, apoštolů

9. Připomínáme si významné dny

1. 10. Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.

4. 10. Mezinárodní den zvířat

Tento den, kdy zemřel roku 1226 františkánský mnich sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, se stanovil jako Mezinárodní den zvířat. Každý páníček by si měl uvědomit péči o svého mazlíčka, jako je například strava a pohyb, a hlavně by se měl zamyslit, zda-li si zvíře vůbec má pořídit a zda může mu věnovat dostatek času a péče.

10. 10. Světový den zraku

Oči jsou pro nás velice důležitým smyslovým orgánem, i proto bychom neměli opomenout Světový den zraku. V tento den si připomínáme problémy se zrakovými vadami jako je např. slepota či různé poruchy vidění a oční nemoci. Moderní medicína, která je i v ČR již dokáže většinu očních vad vyléčit.

15.10. Den bílé hole

Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace, prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.

17. 10. Mezinárodní den proti chudobě (+ misie)

Mezinárodní den proti chudobě má připomenout a zvýšit podvědomí o státech, ve kterých se chudoba vyskytuje, mají nedostatek potravy a pitné vody, což mnohdy také vede k různým onemocněním či úmrtí. Různé nadace po celém světě se jim snaží pomáhat. Je to jeden z dalších dnů, které souvisí se Světovým dnem výživy.

20. 10. Den stromů

Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout jak důležité pro naší planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka ...

 

LISTOPAD: Zdvořilost je ve svém mravním kontextu vyjádřením lásky k bližnímu, pro nás to znamená prohlubovat - pozdravit, poděkovat, poprosit, poslouchat na poprvé, respektovat ostatní, opakovat pravidla třídy

1. Ekosystémy „POLE A ZAHRADA“  - rostliny, květiny, stromy, plody, sklizeň a dožínky…

2. Zvířátka z cizích krajin a v ZOO Afrika, Antarktida, savana, poušť, …

3. Domácí zvířata (jaké známe, druhy, kde žijí, jak se o ně staráme, čím je krmíme, čteme si pohádky a bajky o zvířátkách …)

4. Pamatujeme na naše zemřelé a modlíme se za ně (modlitba, návštěva hřbitova na Vyšehradě…)

5. Čteme si z Bible – proroci ve Starém zákoně - Daniel, Samuel, David…

6. Ekologie – ohrožené druhy zvířat a ptáků a jak jim můžeme pomoci…

7. Seznamujeme se s hudbou – písničky o zvířatech, klasika (posloucháme hudbu Čajkovského…)

8. Slavíme svátky svatých

         1. 11. – Všech svatých

         2. 11. – všech věrných zemřelých

        11. 11. – sv. Martin, biskup

        13. 11.   sv. Anežka Česká, panna a řeholnice

        22. 11. – sv. Cecilie, panna a mučednice, patronka zpěváků

        22. 11. – Slavnost Krista Krále (34. neděle - poslední - v mezidobí)

        30. 11. – sv. Ondřej, apoštol

9. Připomínáme si významné dny

1. 11. Svátek všech svatých

Svátek všech svatých, neboli slavnost všech svatých připomíná všechny svaté, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek slaví všichni křesťané - západní křesťanství slaví svátek všech svatých v tento den, tj. 1. listopadu, východní křesťané, kteří užívají většinou Juliánský kalendář slaví první neděli po letnicích. Většina západních křesťanů i Římsko-katolická církev navazují na 2. listopadu, na který připadá památka zesnulých.

2. 11. Památka zesnulých

Památka všech věrných zesnulých či vzpomínka na všechny věrné zesnulé, nebo lidově řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás.

17. 11. Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva je stanoven na 17. Listopadu, a to z důvodu památky na české studenty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům a byli při ní dva studenti zastřeleni. Poté, na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření českých vysokých škol, studenty ve školách nahradily německé úřady. Němci začali studenty postupně zatýkat a byli deportováni do koncentračních táborů. 17. listopad si připomínáme i v naší novodobé historii, a to demonstrací studentů na Národní třídě, která odstartovala roku 1989 Sametovou revoluci.


PROSINEC:  Jsem šťastnější, když dělám to, co se ode mne očekává.

1. Přichází královna zima – znaky zimy, počasí, zimní sporty, oblečení, rčení a pranostiky…

2. Zvyky a tradice adventu a vánoc – naše i jiných národů, důležité osobnosti adventu, důležité osobnosti adventu – Maria, Josef, Jan Křtitel, Mikuláš, Barbora …, připravujeme vánoční besídku

3. Seznamujeme se s občanským a liturgickým kalendářem

4. Ekologie - staráme se v zimě o zvířátka (výroba krmítka, stromečku…) naše chování v lese na louce, ochrana a krmení zvířátek, ptáčků

5. Čteme si z Biblevánoční příběh o narození Ježíše, nedělní evangelium

6. Seznamujeme se s hudbou – učíme se a opakujeme koledy

7. Slavíme svátky svatých

        4. 12. – sv. Barbora

        6. 12. – sv. Mikuláš, biskup

        8. 12. – Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

        25. 12. – Narození Páně

        26. 12. – sv. Štěpán, prvomučedník

27. 12. – sv. Jan, apoštol a evangelista

        28. 12. – sv. Mláďátek, mučedníků

8. Připomínáme si významné dny

        10. 12. Mezinárodní den lidských práv

Mezinárodní den lidských práv má připomenout, že jsou stále země, kde nejsou dodržována lidská práva. Někde se stále můžeme setkat s diskriminací, utlačováním, nesvobodou slova apod.

LEDEN: Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“  (1 Kor 10,23) 

1. Co děláme celý den, celý měsíc, celý rok (ve školce, doma, venku, poznávání hodin….)

2. Doprava a cestování (vodní, po silnici, kolejích, ve vzduchu, dopravní prostředky, dopravní značky, jak se chovat na silnici a na ulici, pohádky o Krtečkovi a jeho autíčku, čtení příběhu o dopravě…)

3. Hádej, čím jsem (řemesla a povolání, jednotlivé znaky /atributy/ povolání, čím jsou mí rodiče, čím chci být já, které povolání se mi líbí, kdo kde pracuje, pohádky, ve kterých se vyskytují řemeslnící a různá povolání, pohádka o Patu a Matovi…)

4. Čteme si z Bible – nedělní evangelium, Ježíšovy zázraky…

5. Ekologie – žijeme ve svém městě a přispíváme k jeho čistotě – třídění odpadu

6. Seznamujeme se s hudbou – písničky o řemeslech, písnička Dělání,

7. Slavíme svátky svatých

        1. 1. – Matky Boží Panny Marie, slavnost

3. 1. – Nejsvětější jméno Ježíš

6. 1. – Zjevení Páně (Tří králů)

11. 1. – neděle po 6. lednu – křtu Páně

18. 1. – Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

31. 1. – sv. Jan Bosco

8. Připomínáme si významné dny

        1. 1. Den obnovy samostatného českého státu

31. 1. Světový den pomoci malomocným

I přes to že existuje lék na lepru neboli malomocenstvím, které je nazýváno též jako Hansenova nemoc, stále těmito nemocemi trpí až 11 milionů lidí na celém světě. Světový den pomoci malomocným je vyhlášen od roku 1954.

 

ÚNOR: učím se chápat vše srdcem nejen rozumem

1. Čím je voda pro člověka? (pitná a užitná voda, koloběh vody, povodně a co je vyvolává, voda jako dobrý sluha….)

2. Ekosystém „POTOK“ ( živočichové, rostliny v potoce i v nejbližším okolí, pohádka o Rákosníčkovi, Vodníku Česílkovi, O zlaté rybce…)

3. Ekosystem ŘEKA“ ( kdo v ní žije, co roste kolem řek, užitečnost i nebezpečí…)

4. Čteme si z Bible – nedělní evangelium, Ježíš uzdravuje nemocné, slepé…

5. Ekologie – čistota vody, šetříme s vodou…

6. Seznamujeme se s hudbou – posloucháme od Bedřicha Smetany „Vltavu“, čteme si o životě tohoto skladatele, hudba z Labutího jezera….

7. Slavíme svátky svatých

        2. 2. – uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

        11. 2. – Panna Maria Lurdská

        22. 2. – stolce svatého Petra, apoštola

8. Připomínáme si významné dny

2. neděle v únoru Světový den manželství

Světový den manželství nemá pevně stanovený datum, připadá vždy na druhou neděli v únoru. Tento den se stal světovým symbolem pro manželství, které je po léta osvědčeným vztahem mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah upevňujícím. Pojem manželství má v různých kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.

11. 2. Světový den nemocných

Světové den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, jenž je památným dnem, více než 150 let starým. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a ukázala 14tileté chudé dívce Bernadettě pramen, který od té doby uzdravil a stále uzdravuje mnoho nemocných. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

14. 2. Svátek zamilovaných

Svátek zamilovaných, sv. Valentýna, není převzatý americký komerční svátek. Původ tohoto svátku nás zavádí do starého Říma, a je památkou na upáleného mnicha Valentina. Právě tento mnich ve 3. století tajně oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem zákazu byla značná neochota mužů opouštět rodiny za účelem účasti v bitvě. V současnosti je tento den poměrně komerčnější záležitostí, neboť se po celém světě v obchodech prodávají nejrůznější předměty od květin, přes srdíčka a plyšáky až po přání, které mají ve formě daru vyjádřit lásku ke svému partnerovi nebo alespoň vystihnout jak je pro nás druhý člověk důležitý.


BŘEZEN: mé chování má vždy nějaký výsledek

1. Přichází jaro, chystáme se na velikonoce (prožíváme postní dobu, rčení a pranostiky o jaru …)

2. Oceán a moře (kdo v nich žije, co v nich roste, užitečnost, nebezpečí, Malá mořská víla …)

3.  Sporty (zimní, letní, vodní… )

4. Čteme si z Bible  nedělní evangelium, křížová cesta, utrpení Pána Ježíše…

5. Ekologie – čistota vody, koloběh vody…

6. Seznamujeme se s hudbou – posloucháme a učíme se křesťanské písně (ke křížové cestě, Aleluja…)

7. Slavíme svátky svatých

        1. 3. – Popeleční středa       

        19. 3. – sv. Josef, Snoubenec Panny Marie

        25. 3. – Zvěstování Páně

8. Připomínáme si významné dny

22. 3. Světový den vody

Voda, a hlavně pitná a nezávadná, je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává.

 V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody, a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

28. 3. Den učitelů v ČR

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den na 28. březen, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592) Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepšího učitele.

 

DUBEN: jsem ohleduplný k druhým

1. Slavíme velikonoce

2. Lidské tělo (základní rozdělení – kosti, svaly, lidské orgány, mimika obličeje, chování, oblékání v různých ročních obdobích …)

3. Zdravá výživa, kultura stolování, základní hygienické návyky a sebeobsluha  

4. Kniha – to je můj velký přítel, čteme si různé pohádky, příběhy, zkoušíme veršování…

5. Čteme si z Bible  nedělní evangelium, slavnost Vzkříšení, ženy ze Starého Zákona…

6. Ekologie – slavíme dne ptactva – posloucháme jejich hlasy, poznáváme druhy, které žiji u nás, pohádky o ptáčcích – Kosí bratři…

7. Seznamujeme se s hudbou – posloucháme a učíme se národní písničky, povídáme si o Mozartovi a posloucháme jeho Malou noční hudbu

8. Slavíme svátky svatých

        16. 4. – Zmrtvýchvstání Páně (velikonoční neděle)

23. 4. – sv. Vojtěch

        24. 4. – sv. Jiří

        25. 4. – sv. Marek, evangelista

9. Připomínáme si významné dny

1. 4. Mezinárodní den ptactva

Na první aprílový den, kdy je v plném proudu pohyb tažných ptáků, byla roku 1906 podepsána Mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Česko-Slovenská republika k této konvenci přistoupila až roku 1924. Tento den se zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel (pohádkář) H. Ch. Andersen. Kdo by neznal z dětství třeba Malou mořskou vílu, malého Káje a sněhovou královnu. Knihovníci pořádají v tento den mnoho akcí, třeba Noc s Andersenem. Společnost pro dětskou knihu byla založena v roce 1953 a mezi její první členy se řadila i známá spisovatelka dětských knih Astrid Lindgrenová (Pipi Dlouhá punčocha). Cílem nejen tohoto dne, ale celého Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu je přinést do dětských rukou četbu, neboť právě knihy podporují dětskou fantazii. Zároveň se snaží upozorňovat na nové dětské knihy. V České republice se můžeme setkat s mnoha projekty podporující dětskou knihu - např. projekt Čteme dětem,  který nabádá rodiče, aby četli svým ratolestem.

23. 4. Světový den knihy a autorského práva

Světový den knihy a autorského práva nebyl na tento datum vybrán náhodným určením. Výběr data stanovil pro tento mezinárodní den právě 23. dubna, což je den, kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy roku 1616. Samozřejmě je tento den věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem, kterému věnoval hodně času a úsilí.

22. 4. Den Země

Den země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 se k oslavám dne Země přidala i Česká republika. Tento den je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války, které po Zemi stále jsou. Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.


KVĚTEN: používám kouzelná slovíčka – prosím, děkuji, omlouvám se, odpusť, pozdrav

1. Moje rodina (u nás doma, slavíme spolu narozeniny i svátek, kdo patří do mé rodiny…)

2. Den matek – maminka má svátek, čím ji překvapím? Slavíme a radujeme se…

3. Počasí - co umí vítr, déšť i sluníčko, přírodní jevy, porovnávání počasí v jednotlivých obdobích – jaro, léto, podzim, zima…

4. Čteme si z Bible  nedělní evangelium, seznamujeme se s Duchem sv. a jeho dary…

5. Ekologie – staráme se o čistotu vody, našeho okolí, učíme se uchovávat čistotu kolem sebe (neodhazujeme papíru, sáčky od bonbónů na zem ale do popelnice, kam patří…

6. Seznamujeme se s hudbou – nebojme se klasiky (povídáme si o A. Dvořákovi a posloucháme jeho hudbu)čteme

7. Slavíme svátky svatých

        1. 5. – sv. Josef, dělník

        3. 5. – sv. Filip a Jakub, apoštolové

6. 5. – Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník

        8. 5. – Panna Maria, Prostřednice všech milostí

        13. 5. – Panny Maria Fatimská

        15. 5. – sv. Matěj, apoštol

        16. 5. – sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, hlavní patron Čech

        22. 5. – sv. Rita

        25. 5. – Nanebevstoupení Páně

        30. 5. – sv. Zdislava

        31. 5. – Navštívení Panny Marie

8. Připomínáme si významné dny

Světový den modliteb

Světový den modliteb se obvykle koná ve svatodušní neděli, proto také tento den nemá své pevné datum v kalendáři. Obvyklý průběh tohoto dne jsou setkání lidí z různých církví, kteří se setkávají za účelem chval a modliteb.

2. neděle v květnu Den Matek

Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnou neděli. V ČR se tento den začal se slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové (tehdy mělo pevné datum 8. května). Po druhé světové válce byl komunisty zneužit a byl přejmenován na MDŽ - Mezinárodní den žen a slavil se 8. března. Po roce 1989 se Den matek opět vrátil  a začal slavit v květnu. Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, které maminky často dostávají hlavně od svých dětí.

31. 5. Den otevírání studánek

Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili studánky. Voda byla (a stále je) pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Proto je dnešní den věnován právě otevírání studánek.

 

ČERVEN: opakuji, co jsem se v tomto roce naučil a snažím se podle toho žít

1. Různá nebezpečí, která mě ohrožují ( doma, na ulici, od cizích lidí, bezpečné dětství ….)

2. Naše země je kulatá – vesmír a planety, co dokáže sluníčko, cestování do vesmíru...

3. Čteme si pohádky – Maxipes Fík, Bob a Bobek…

4. Čteme si z Bible  nedělní evangelium, seznamujeme se s proroky ze Starého Zákona (David, Daniel, Samuel…)

5. Ekologie – zkoušíme jednoduché pokusy, staráme se o čistotu životního prostředí

6. Seznamujeme se s hudbou – Leoš Janáček – Liška Bystrouška

7. Slavíme svátky svatých

        4. 6. – Seslání Ducha svatého

        11. 6. Svátek Nejsvětější Trojice

6. 6. – sv. Norbert, biskup

        12. 6. – Nejsvětějšího Srdce Páně

        15.6. – sv. Vít, mučedník + Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

        29. 6. – sv. Petr a Pavel, apoštolové

8. Připomínáme si významné dny

1. 6. Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí (MDD) se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. MDD je dnem kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, přece všichni známe přísloví - kdo si hraje - nezlobí.