Duchovní plán školy 2017/2018: Spolu je to lepší!

AktualityDůležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní plán školy 2017/2018: Spolu je to lepší!

Motto roku:  Spolu je to lepší!

Pouze společná práce naší školy bude mít srdce.

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Láska. Oceňujeme se navzájem a napomínáme s láskou. Učíme se uznat vlastní chybu, omluvit se a odpustit.

2* Důvěra. Společnými silami se snažíme najít nejlepší cestu k řešení problému.

3* Úcta. S úctou nasloucháme názoru druhého.

4* Zodpovědnost.  Všichni si uvědomujeme společnou zodpovědnost za utváření dobrého jména naší školy i mimo ni.

5*Kořeny. Pracujeme na zakotvení školy.

Konkrétní kroky:

Práce s dětmi:

Každá třída si určí své dílčí cíle pro společný cíl školy. Cíle se budou  hodnotit jednou za týden během ranního zastavení při modlitbě nebo kdykoliv dle potřeby.

Práce s učiteli a zaměstnanci školy:

Učitel musí být příkladem pro děti a rodiče.

Učitel buduje dobré vztahy s kolegy na základě vzájemné důvěry.

Důsledně se chováme podle stejných měřítek.

Práce s rodiči:

Prohlubovat vztahy s učitelským sborem na základě důvěry.

Uvědomit si nutnost být při výchově vždy důslední (důslednost je důležitá hodnota.)

Být sami příkladem ve slušném chování.

 Zhodnocení:

Konkrétní kroky budeme hodnotit při měsíční pedagogické radě.

Konkrétní program duchovního působení

Chceme podpořit rodiny s dětmi ve  společné modlitbě a četbě Písma svatého. Čtení Písma pomáhá pochopit srdcem  mnoho pravidel a věcí našeho života.

Ranní setkání

Každý den ráno se sejdou učitelé, žáci a přítomní další zaměstnanci ve třídě (případně i v kapli) na společnou modlitbu a denní zamyšlení, ke kterému se učitelé vrátí i v průběhu dne. Denní modlitbu připravují učitelé a vychovatelé. Děti dostávají prostor ke spolupráci. Augustiniáni vedou jeden den v týdnu modlitbu.

Denně budeme číst jednoduché texty sv. Augustina a modlit se modlitbu augustiniánského žáka. Během tohoto roku, budou žáci rozdělení do následujících skupin:

1-.2. třída

3.-4. třída

 1. třída

6.-7. třída

Modlitba a čtení během oběda

Rekolekce

Každá třída bude mít rekolekce 3x za rok. Půjde o společná zamyšlení, práci ve skupinách a sdílení.

Mše svaté

Děti jsou vedeny k tomu, že mše svatá je radostné a osobní setkání s Bohem. V tomto školním roce budeme sloužit mše pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin. Další společné mše svaté budou také na začátku školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, na svátek Božího těla, při Fiestas a na závěr školního roku.

Růženec:

Modlitba růžence  proběhne každý pátek od 08:00 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, prarodiče i přátelé školy.

Výuka náboženství:

Důležitou součástí výchovného procesu je účast žáků na hodinách povinného předmětu náboženství v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamují se základy křesťanské víry a učí se základním modlitbám. Ve školce i na prvním stupni ZŠ jsou východiskem biblické příběhy, zázraky a život Ježíše. Na druhém stupni se žáci seznámí i se životem církve (jak univerzální, tak místní církve v Čechách a na Moravě). Je pro nás důležité reálné, přirozené a praktické spojení nauky a praxe křesťanského života ve společnosti a smysluplné propojení s ostatními školními předměty.

Příprava na první svátosti smíření a sv. přijímání:

Příprava se nabízí žákům, kteří mají zájem a dovršili 8. rok života. Kurz se otvírá na začátku druhého pololetí a trvá 1,5 roku.

Pro svátost smíření je k dispozici pravidelně kaplan školy anebo jiný kněz každý čtvrtek odpoledne před a po mši sv. a kdykoliv na vyžádání. Seznam kněží je k dispozici na nástěnce a webu školy.

Dvakrát do roka (advent a postní doba) nabízíme celé školní rodině oslavu svátosti smíření.

Škola nabízí dětem po prvním sv. přijímání možnost zapojit se do skupiny katecheze k prohloubení křesťanského života.

Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé:

Setkání je  určeno pro žáky 3. –7. třídy.  Po Velikonocích proběhnou postupná víkendová setkání jednotlivých tříd v prostorách budovy kláštera a přilehlých venkovních prostorách ve sv. Dobrotivé. Zde budou mít žáci příležitost více se poznat mimo školu formou tematické hry s důležitými akcenty, které korespondují s celoročními cíli.

Pastorace pro zaměstnance a rodiče:

Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastní rekolekcí zaměřených na duchovní život. První probíhají v přípravném týdnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhé v adventu a třetí v době postní. Probíhají jako půldenní zastavení a setkání se sebou samým, s kolegy a s Bohem. Během celého roku je k dispozici kněz – augustinián (nejen k duchovnímu rozhovoru).

 Pastorace pro rodiče:

Pro rodiče se připravují rekolekce 2x ročně – v adventu a v postní době ve spolupráci s farností sv. Tomáše.

Součástí setkání je nabídka duchovního tématu a možnosti duchovního rozhovoru se školním kaplanem nebo s ředitelem školy. Při přípravě a organizaci spolupracujeme se sdružením rodičů.

Doporučení: snažit se denně v rámci rodinné modlitby přečíst úryvek z Bible.

Pastorace pro prarodiče:

Prarodiče mají velký vliv na výchovu svých vnoučat. Škola jim nabízí během školního roku dvě setkání. Podporujeme prarodiče v jejich roli a působení a chceme s nimi sdílet radosti a starosti jejich služby v rodině.  Je pro nás důležité, že se prarodiče modlí za školu, a prosíme je také o tuto službu.

Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohou kdykoliv požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo doprovázení.

Projekty:

Během roku škola realizuje projekty obsažené v ŠVP. Jejich cílem je propojit konkrétní činnosti žáků s vírou. Jsou to zejména tyto:

Den sv. Václava

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Narozeniny sv. Augustina  a Augustiniánský týden

Adventní příprava

Oslava svátku sv. Mikuláše –

Vánoční besídka

Tříkrálová sbírka

Projekt dětí v Kongu

Postní radostná doba

Velikonoce

Den učitelů

Den otců

Den matek

Fiestas – Škola slaví!

Tábor s duchovním programem

Summer school s duchovním programem

Pravidelná návštěva domova důchodců

Obecné zásady platné po celý rok

Prolnutí křesťanství do naukových a výchovných předmětů

Učitelé a vychovatelé usilují o propojování křesťanství se svými předměty, i se všemi dalšími činnostmi s dětmi. V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců, myslitelů, spisovatelů, básníků, hudebníků, politiků, sportovců i jiných. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na křesťanský způsob života. Klademe důraz na vlastní křesťanský příklad všech pracovníků školy.

Kaple:

Kaple je místem setkání s Bohem. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy do ní mají přístup kdykoliv chtějí.

Církevní rok a svátky:

Učitelé i žáci prožívají církevní rok  spolu s církví. To se projevuje i v atmosféře ve třídách. Ve škole učitelé společně s dětmi tematizují jednotlivá období církevního roku, která právě prožívají.

DPS20172018

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. 2. třída konzultace

   Březen 3 - Březen 4
  2. 1. třída konzultace

   Březen 8 - Březen 10
  3. 3. třída konzultace

   Březen 11 - Březen 12
  4. 1. GYMA. konzultace

   Březen 12
  5. 4. třída konzultace

   Březen 15 - Březen 17

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina