Řád školní jídelny

UncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Řád školní jídelny

Vnitřní řád Mš a Zš sv. Augustina 2019 2020- Scolarest

ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNÁ –

ŠKOLNÍ VÝDEJNA

„VEČERADLO“

1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 12,05 do 13,00.
2. Žáci přicházejí do jídelny samostatně a spořádaně vstupují do objektu školní
jídelny v doprovodu výchovných pracovníků. Seřadí se za sebou u výdejny.
3. Před jídlem je krátkou modlitbou a požehnání jídla
4. Vyučují, který má ve školní jídelně dozor dohlíží na respektování řádu ŠJ.
5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušné ho stolování.
6. Po jídle odnesou k určenému místu talíři s požitým nádobím. Příbor se ukládá do určené nádoby–nehází se do ní.
7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
9. Dítě ochutná předložená jídla ve školní jídelně. Pokud dítě opakovaně odmítne ochutnat jídlo bude vyloučené ze stravování ve školní jídelně a zákonný zástupce bude zajišťovat stravu pro své děti sám.
10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnu-vší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
V Praze dne 1.9.2012
P. Mgr. Juan Provecho, OSA
Ředitel

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina