Přijímací řízení 2020/2021

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijímací řízení 2020/2021
HODNOCENÍ ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO NAŠEHO GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2020/21
  Celkem bodů (max. 160)
Pís. testy st. a šk. přij. zk. (max. 150 bodů) Vysv., sout. (10 bodů)
Evidenční číslo přihlášky Školní – AJ (50 bodů max.) – 1. rozhodující Státní – JČ (50 bodů max.) – 2. rozhodující Státní – matem. (50 bodů max.) – 3. rozhodující Vysvědčení (9 bodů max.) Účast na olympiádách a soutěžích (1 bod max.) Celkem
P Ř I J A T É
19 48 46 47 9 150
462 42 44 50 9 1 146
7 46 43 48 8 145
1 49 43 39 6 137
412020 47 44 37 9 137
2114102 47 42 37 8 1 135
8 43 44 36 8 131
4076 41 42 38 8 129
2 44 40 33 9 126
64460953 46 43 29 7 125
5 42 39 30 5 116
220077 39 34 29 5 107
N E P Ř I J A T É
118 45 34 24 4 107
20200006 24 32 46 5 107
6 44 35 21 4 104
11 30 31 34 5 100
17 42 35 17 5 99
20 36 40 16 5 97
20200084 45 22 19 1 87
173 39 17 30 0 86

Prosíme o potvrzeni nástupu do 16.6.2020 zápisovým lístkem !

***

Termín státní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 8. června 2020

Školní přijímací zkouška proběhne  ve čtvrtek 4. června  2020 a v pátek 5. června 2020.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Termín státní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 8. června 2020

 Informace MŠMT JPZ2020 

ochrana zdraví_ JPZ

***

Přijímací řízení se řídí § 59–61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Na základě přijímacího řízení v roce 2020 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 24 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód

79-41-K41 – všeobecné

Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 9. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na GYMA řediteli GYMA, a to do 2. března 2020.

Součástí přijímacího řízení na GYMA je jednotná státní přijímací zkouška a školní přijímací zkouška.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí

Pokud se žák nebude  moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě podané řediteli školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Na základě přihlášky zašle ředitel GYMA uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny.

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z testu z anglického jazyka (60 minut). Za test z anglického jazyka může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů. Přijímací zkoušky budou obsahovat učivo Rámcového vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy.

Za písemné testy státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, anglický jazyk 50).

Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na GYMA získat ještě nejvýše 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy nebo za účast na olympiádách a znalostních soutěžích.

Za vysvědčení bude každému přiděleno maximálně 9 bodů, za olympiády a soutěže maximálně 1 bod.

Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na GYMA nejvýše 160 bodů,

maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk a literaturu) a maximálně 60 bodů za školní přijímací řízení (50 bodů za školní angličtinu a 10 bodů za prospěch a znalostní soutěže). V případě stejného počtu bodů u více uchazečů bude dána přednost uchazečům v tomto pořadí:

 1. Rozhoduje lepší výsledek ze školního testu z anglického jazyka
 2. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka.
 3. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z matematiky.

Po řádném termínu státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 24 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:

Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném

termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 24 mínus omluvení uchazeči. Ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní zkoušky tak, aby náhradní zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od řádného termínu. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel GYMA uchazeči nejpozději 7 dní předem. Podobně u státní přijímací zkoušky, jen náhradní termín státní zkoušky určuje MŠMT. Na základě náhradní zkoušky může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.

Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 25 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka, 25 bodů ze státní přijímací zkoušky z matematiky a 35 bodů ze školní angličtiny.

Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 24 uchazečů. Ostatní uchazeči přijati nebudou.

Do 2 pracovních dnů od doručení výsledků státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel na budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na budově školy a na webových stránkách školy.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na GYMA, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se zákonní zástupci uchazečů nemohou odvolat. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu.

Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli GYMA.

 Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ………………………. max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky .…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ……………………………….max. 50 bodů

Známka z ČJ za 8. třídu 2. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z ČJ za 9. třídu 1. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z M za 8. třídu 2. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z M za 9. třídu 1. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z AJ za 9. třídu 1. pololetí …………………………max. 1 bod

Olympiády, soutěže …………………………………,,,,,,…………. max. 1 bod

 

Součet za ZŠ …………………………………………………….. max.10 bodů

Vzhledem k tomu, že na naší škole se vyučuje pouze jeden obor vzdělávání, lze na naši školu podat pouze jednu přihlášku.

V Praze 5. 6. 2020

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Nákup školního oblečení

   Srpen 31
  2. Začátek školního roku 2020/2021 ZŠ a gymnázium

   Září 1
  3. Začátek školního roku 2020/2021 MŠ

   Září 2
  4. 1. GYMA tř. sch.

   Září 2
  5. 6. třída tř. sch.

   Září 2

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina