Informace a pomůcky Tagaste 2020/2021

1. tř. TagasteKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace a pomůcky Tagaste 2020/2021

Začátek školního roku

1.9. Začínáme mší svatou v jídelně školy v 8.30, potom žáci jdou do třídy s paní učitelkou.

Rodiče mají volno. (asi 45 min.) Následuje třídní schůzka ve třídě, žáci budou tou dobou hlídáni vychovatelkou.

S sebou 1. den: aktovka, svačina, přezůvky, další pomůcky nebrat. První den je školní uniforma dobrovolná. Od druhého by měli být oblečeni ve školním.

První týden je aklimatizační:

Od 2.9. je škola otevřená od 7.30, žáci mohou přicházet do ranní družiny.

2.9.: Konec je v 10:30 bez obědu

3.9. – 4.9. výuka do 11.15. s následným obědem, bez odpolední družiny.

Od druhého týdne je výuka podle rozvrhu včetně družiny.

První pololetí mohou rodiče doprovodit dítě do šatny, 2.9. – 4.9. až do ranní družiny.

Výuka jednotlivých předmětů

První pololetí- hlavní úkol socializace žáka, sebedůvěra, zvyknout si na povinnosti a chod ve škole, vztahy se spolužáky…učivo.

  1. uč. Věra učí vše kromě cizích jazyků a tělocviku.

Český jazyk – (8 hodin týdně) podle genetické metody.

Matematika– (4 hodiny týdně) podle Hejného metody.

Prvouka– (2 hodiny týdně).

Jazyky– anglický jazyk (p. uč. Irena), španělský jazyk (p. uč. Carmen) – (po 1 hodině týdně) třída je rozdělena na 2 skupiny, uplatňuje se zde komunikační metoda.

Další předměty: tělocvik (p. uč. Pavel), p.uč. Věra: výtvarná výchova, práce a finance, hudebka, náboženství

Organizace dne

Ranní družina – 7.30 – 8.20. Pak odchod do třídy s učitelkou, 8.30 – ranní modlitba a povídání, výuka od 8.45. Velká přestávka – určena na svačinu, pokud možno budeme chodit i ven, po výuce jdou všichni na oběd s učitelkou, tam předání dětí do družiny. Družina bude do 16.45 tak, aby mohla být uzavřena škola v 17.00.

Doporučený počet kroužků v 1. třídě je jeden kroužek týdně.

Připravenost dítěte na školu

Je mé dítě připravené? Na co se zaměřit při výchově doma, než dítě nastoupí do školy.

Nejdůležitější je klid a pozitivní nálada, děti by se měly těšit.

Mnoho odkazů na internetu. Shrnutí:

  • Dokáže konverzovat s dospělými a dětmi.
  • Klade si otázky, aby si doplnilo informace.
  • Orientuje se ve svém okolí, ví, jak se jmenuje, kde bydlí…
  • Je schopno se soustředit na práci a odložit na chvíli své potřeby, povídat si, hrát si…
  • Je schopno vytrvat a dokončit svou činnost.
  • Je schopno samoobsluhy.
  • Dokáže se podřídit pokynům dospělých.

Při pochybnostech se ptát učitelky v mateřské školce, odborníků v pedagogicko-psychologické poradně. Naše škola spolupracuje s Křesťanskou ped. psych. poradnou

www.kppp.cz

Domácí příprava na vyučování

Velmi důležitá součást úspěšného startu vzdělávání.

Podmínky pro práci – vyčlenění času a místa na práci – udělat si rituály.

Klid na práci – nerušivé vlivy.

Domácí příprava v 1. třídě je asi 30 minut.

Rodiče by spolu s dítětem měli kontrolovat aktovku každý den.

Spolupráce rodiny a školy

Rodiče jsou zváni na školní akce (sportovní akce, společenské akce, setkání na třídních schůzkách, konzultace s dítětem 2x za rok, den otevřených dveří, individuální konzultace po domluvě s učitelem školy…) Rodiče se mohou zúčastnit pravidelných mší ve školní kapli, modlitby růžence a dalších.

 

Internetové stránky školy

www.skolasvatehoaugustina.cz

Každá třída má svou sekci, kde jsou informace, plán práce na daný týden, rozvrh hodin, akce školy…

Najdete zde podrobné informace o fungování školy a pravidlech školy.

Školní akce (najdete je na stránkách školy v kalendáři. Kalendář je rámcový na rok dopředu, data se mohou mírně pozměnit, upřesní se vždy na začátku měsíce)

Některé akutní informace a změny podáváme rodičům emailem. Každá třída má svůj email.

Naše: tagase@skolasvatehoaugustina.cz

třídní učitelka: vera@skolasvatehoaugustina.cz

Na stránkách školy najdete také informace, kdy jsou prázdniny, informace o jídelně…

Družina

První třída má svou samostatnou družinu a družinářku (Radku).

Informace k družině vám dáme v září.

Řešení problémů

Budeme rádi za důvěru, při výskytu nějakého problému informovat hned, můžeme spolu řešit, důležité táhnout spolu za jeden provaz.

Pomůcky

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina