Duchovní program ve školním roce 2020/2021

DokumentyDůležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program ve školním roce 2020/2021
  1. Konkrétní zaměření školního roku 2020/2021

 Hodnota roku: Vděčnost

 Poznávací znamení: Děkuji

 Cíle školy:

1* Slavíme 10. výročí založení školy (2010–2020),­ 10 let v českém školství:

„Vychováváme srdcem.“

2* Uvědomujeme si naši identitu jako součást české, církevní a augustiniánské školy, která se už 10 let snaží vychovávat srdcem.

3*Jsme vděčni za to, co jsme dostali a dostaneme, a děkujeme za to. 

  1. Konkrétní program duchovního působení

 Práce s hodnotami

 Slavit 10 let od založení školy znamená návrat ke kořenům a zhodnocení toho, jak jsme věrni našemu ideálu a naší identitě.

Uvědomujeme si, že vše, co máme, je darem, a základní postoj každého člověka – a zvlášť augustiniánského žáka – má být vděčnost.

Ve škole sv. Augustina vděčíme tento školní rok za velký dar, kterým pro nás škola je; vděčíme i za to, že během prvních deseti let její existence se snaží vychovávat srdcem.

Chceme vyjadřovat během školního roku vděčnost za vše krásné, co se ve škole událo.

Vděčnost, která je základem lásky, by nás měla doprovázet v jubilejním roce naší školy.

Co to znamená děkovat?

Poděkování je otevření náruče k další pomoci, vyjadřuje důvěru a lásku vůči ostatním, je vyjádřením pochvaly, je smyslem pokory i moudrosti.

 

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Zamyslet se a uvědomit si, co znamená, že chodíme do školy, kterou je škola česká, církevní a augustiniánská.

2* Vyjádření vděčnosti ve škole bude mít následují směry, které se budou promítat do různých oblastí během školního roku:

  1. Vděčnost Bohu
  2. Vděčnost rodinám (sourozencům, rodičům, prarodičům)
  3. Vděčnost spolužákům a přátelům
  4. Vděčnost škole (učitelům a vychovatelům)

 

  1. Konkrétní kroky:

Práce s dětmi:

*Učíme se děkovat a být vděční za vše, co máme.

*Školní projekty nám pomohou objevovat naše identitu.

*Navštívíme se společně mezi třídami, abychom se lépe poznali.

*Vnímáme, co se děje ve třídě, ve škole a dáváme pozor na to, abychom nezapomněli poděkovat.

*Každá třída si určí své dílčí – konkrétní – cíle pro společný cíl školy. Cíle se budou hodnotit pravidelně.

Práce s učiteli a zaměstnanci školy:

*Vnímáme potřeby ostatních kolegů pedagogů a nabídneme svůj čas k naslouchaní a pomoci.

*Vždy děkujeme!

*Pracujeme na osobní, profesionální a duchovní formaci.

*Jednou za 14 dnů se sejdeme ke společné ranní modlitbě učitelů.

*Studujeme a promýšlíme spolu církevní dokument „Jako muže a ženu je stvořil“.

Práce s rodiči:

*Prohlubování vztahů s učitelským sborem na základě důvěry. Pozdravíme a poděkujeme.

*Práce na identitě školy při třídní schůzkách.

*Formativní setkávání (Škola rodičů).

 Zhodnocení:

*Konkrétní kroky budeme hodnotit na pedagogické radě. 

  1. Konkrétní program duchovního působení

Ranní setkání

Každý den ráno se sejdou děti MŠ a žáci 1. stupně s třídním učitelem (případně s dalšími pedagogy) ve třídě (případně i v kapli) ke společné modlitbě a dennímu zamyšlení, ke kterému se učitelé mohou vrátit i v průběhu dne. Denní modlitbu připravují učitelé a vychovatelé. Děti dostávají prostor ke spolupráci.

Denně se modlíme modlitbu augustiniánského žáka (1.-5. třída).

Dvakrát za měsíc se uskuteční velké setkání druhého stupně a GYMA (Ostia). Setkání připravuje každý týden jedna třída pod vedením třídní učitelky.

Před začátkem vyučování probíhá krátká modlitba (ve třídách) s poděkováním za nový den.

 Modlitba a čtení během oběda

Děti v MŠ se společně před obědem modlí.

V ZŠ a na GYMA žáci jsou vedeni k tomu, aby se před obědem modlili anebo se pokřižovali a přáli „dobrou chuť“ spolustolovníkům.

Rekolekce

Každá třída bude mít rekolekce 1x za rok (v rámci hodinu náboženství – advent anebo postní doba). Půjde o společná zamyšlení, práci ve skupinách a sdílení.

Mše svaté

Děti jsou vedeny k tomu, že mše svatá je radostné a osobní setkání s Bohem. V tomto školním roce budeme sloužit mše pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin. Další společné mše svaté budou také na začátku školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, na svátek Božího těla, při Fiestas a na závěr školního roku.

Během adventní doby bude ranní mše sv. („roráty“) každý čtvrtek v 07:30 hodin.

Růženec:

Modlitba růžence proběhne každý pátek od 07:50 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, prarodiče i přátelé školy.

Výuka náboženství:

Důležitou součástí výchovného procesu je účast žáků na hodinách povinného předmětu náboženství v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamují se základy křesťanské víry a učí se základním modlitbám. V mateřské škole i na prvním stupni ZŠ jsou východiskem biblické příběhy, zázraky, podobenství a život Ježíše. Na druhém stupni a na GYMA se žáci seznámí i se životem církve (jak univerzální, tak místní církve v Čechách a na Moravě).

Zásadní je pro nás reálné, přirozené a praktické spojení nauky a praxe osobního křesťanského života ve společnosti a smysluplné propojení s ostatními školními předměty.

 Příprava na první svátosti smíření a sv. přijímání:

Příprava se nabízí žákům, kteří mají zájem a dovršili 8. rok života. Kurz se otvírá na začátku druhého pololetí a trvá 1,5 roku.

Pro svátost smíření je k dispozici pravidelně kaplan školy anebo jiný kněz každý čtvrtek odpoledne před a po mši sv. a kdykoli na vyžádání. Seznam kněží je k uveřejněn na nástěnce a webu školy.

Dvakrát do roka (advent a postní doba) nabízíme celé školní rodině oslavu svátosti smíření.

Děti po prvním sv. přijímání se mohou, v případě zájmu, zapojit do skupiny katecheze k prohloubení křesťanského života.

Společenství mládeže

Pro žáci GYMA škola nabídne skupinu, která prohlubuje základy křesťanského a augustiniánského života a zapojí se do konkrétních sociálních projektů. Skupina se setkává vždy jednou týdne.

Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé

Setkání je určeno pro žáky 6.–9. třídy a 1. a 2. ročník GYMA v prostorách budovy kláštera a přilehlých venkovních prostorách ve sv. Dobrotivé. Zde budou mít žáci příležitost více se poznat mimo školu formou tematické hry s důležitými akcenty, které korespondují s celoročními cíli.

Pastorace pro zaměstnance a rodiče:

Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastní rekolekcí zaměřených na duchovní život. První probíhají v přípravném týdnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhé v adventu a třetí v době postní. Probíhají jako půldenní zastavení a setkání se sebou samým, s kolegy a s Bohem. Během celého roku je možnost rozhovoru s knězem – augustiniánem.

 Pastorace pro rodiče:

Pro rodiče se připravují rekolekce 2x ročně – v adventu a v postní době ve spolupráci s farností sv. Tomáše.

Součástí setkání je nabídka duchovního tématu a možnosti duchovního rozhovoru se školním kaplanem nebo s ředitelem školy. Při přípravě a organizaci spolupracujeme se sdružením rodičů.

Doporučení: Poděkovat a vidět něco dobrého ve všem, co se v životě děje!

Pastorace pro prarodiče:

Prarodiče mají velký vliv na výchovu svých vnoučat. Škola jim nabízí během školního roku jedno setkání. Podporujeme prarodiče v jejich roli a působení a chceme s nimi sdílet radosti a starosti jejich služby v rodině. Je pro nás důležité, že se prarodiče modlí za školu. O tuto službu je také prosíme.

Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohou kdykoli požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo doprovázení.

Projekty:

Během školního roku škola realizuje každý měsíc projekty obsažené v ŠVP. Jejich cílem je propojit konkrétní činnosti žáků s vírou, která patří k identitě naší školy. Jsou to zejména tyto:

Září 2020 – Měsíc sv. Václava a sv. Ludmily, Projekt Česká státnost

Říjen 2020 – Projekt Španělská kultura

Listopad 2020 – Projekt Anglická kultura

Prosinec 2020 – Projekt Rodina (Živý Betlém a adventní trhy)

Leden 2021– Projekt Charita

Únor 2021 – Projekt Zábava a půst

Březen 2021 – Projekt Vděčnost za víru (Živé pašije)

Duben 2021 – Projekt sv. Augustin a Augustiniáni

Květen 2021 – Projekt Příroda

Červen 2021 – Projekt Fiestas

Vedle těchto projektů bude škola organizovat akce (soutěže, přehlídky) – literární, hudební, rukodělné, divadelní na téma vděčnost v kontextu sv. Augustina.

V létě se bude konat tábor s duchovním programem a Summer school s duchovním programem.

Během roku budeme pravidelně navštěvovat Thomayerovu nemocnici.

 

5. Obecné zásady platné po celý rok

Prolnutí křesťanství do naukových a výchovných předmětů.

Učitelé a vychovatelé usilují o propojování křesťanství se svými předměty, i se všemi dalšími činnostmi s dětmi. V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců, myslitelů, spisovatelů, básníků, hudebníků, politiků, sportovců a osobnostmi výrazně činnými i v dalších oborech. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na smysl křesťanského způsobu života.

Klademe důraz na vlastní křesťanský příklad všech pracovníků školy

Kaple:

Kaple sv. Rity je místem setkání s Bohem. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy do ní mají přístup kdykoliv.

Církevní rok a svátky:

Učitelé i žáci prožívají církevní rok spolu s církví. To se projevuje i v atmosféře ve třídách. Ve škole učitelé společně s dětmi tematizují jednotlivá období církevního roku, která právě prožívají.

DPS20202021final

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina