Duchovní program ve školním roce 2022/2023

DokumentyDůležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program ve školním roce 2022/2023

 Konkrétní zaměření školního roku 2022/2023

 Hodnota roku: Odvaha

 Poznávací znamení: „Poznávat se, přijímat se, překonávat se“

  Cíle školy:

1* Pracovat tak, aby si všichni – žáci, učitelé, zaměstnanci – toto roční předznamenání vzali za své, poznávali sebe sama, přijímali se a s odvahou se učili překonávat každodenní překážky s vědomím, že překonávání nedostatků a nepříjemností dopomáhá k růstu osobnosti a činí ji lepší a kvalitnější.

2* Podporovat fyzické, duchovní, sociální a duševní zdraví

3*Vychovávat k tichosti a uvědomělému naslouchání

 1. Konkrétní program duchovního působení

 Práce s hodnotami

 Co to znamená být odvážní?

Mít odvahu znamená žít podle svých stanovených zásad. Zachovat si naději, že vždycky existuje nějaké řešení. Ještě ho neznáme, ale protože existuje, určitě ho nalezneme. Stačí se podívat správným směrem. Musíme získat odstup, uklidnit se a chvíli počkat, než se rozhodneme k nějakému gestu, k činu. Musíme pochopit, co je příčinou našich slabostí nebo takového jednání, které nás brzdí jít k stanovenému cíli. Tehdy budeme připraveni učinit správné rozhodnutí a překonávat překážky své vlastní i přicházející.

Rozměr odvahy k druhému – najít sílu a vystoupit ze svého uzavření do sebe a pomoci druhému – přítomností, nasloucháním, radou, aktivitou …. Pomocí druhému posiluji sebe sama

 1. Konkrétní kroky:

Práce s dětmi:

*Programy a aktivity prevence pro podporu fyzického, duchovního, sociálnho a duševního zdraví

*Učíme žáky vidět krásu každodenních věcí i to, jak je rozpoznat a vnímat.

*Navštívíme se společně mezi třídami, abychom se lépe poznávali.

*Každá třída si určí své dílčí – konkrétní – cíle pro společný cíl školy. Cíle se budou hodnotit pravidelně.

Práce s učiteli a zaměstnanci školy:

*Pracujeme na osobní, profesionální a duchovní formaci.

*Jednou za 14 dnů se sejdeme ke společné ranní modlitbě učitelů a zaměstnanců.

 Práce s rodiči:

*Prohlubování žádoucích srozumitelných vztahů s učitelským sborem postavených na obapolné důvěře. Nesoudíme!

*Formativní setkávání (Škola rodičů).

 Zhodnocení:

*Konkrétní kroky budeme hodnotit na pedagogické radě. 

 1. Konkrétní program duchovního působení

Ranní setkání

Každý den ráno se sejdou děti MŠ a žáci 1. stupně s třídním učitelem (případně s dalšími pedagogy) ve třídě (případně i v kapli) ke společné modlitbě a dennímu zamyšlení, ke kterému se učitelé mohou vrátit i v průběhu dne. Denní modlitbu připravují učitelé a vychovatelé. Děti dostávají prostor ke spolupráci.

Často se modlíme modlitbu augustiniánského žáka (1.-5. třída).

Dvakrát za měsíc se uskuteční velké setkání druhého stupně a GYMA (Ostia). Setkání připravuje každý týden jedna třída pod vedením třídního učitele.

Před začátkem vyučování (pondělí a středa) probíhá společná krátká modlitba/zamyšlení ke ztišení s využitím školního rozhlasu.

 Modlitba během oběda

Děti v MŠ se společně před obědem v modlitbě děkují za dar jídla.

V ZŠ a na GYMA žáci jsou vedeni k tomu, aby před obědem poděkovali za dar jídla anebo se pokřižovali a přáli „dobrou chuť“ spolustolovníkům.

Rekolekce

Každá třída bude mít rekolekce 1x za rok (v rámci hodiny náboženství – advent anebo postní doba). Půjde o společná zamyšlení, práci ve skupinách a sdílení.

Mše svaté

Děti jsou vedeny k tomu, že mše svatá je radostné a osobní setkání s Bohem. V tomto školním roce budeme sloužit mše pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin. Další společné mše svaté budou také na začátku školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, na svátek Božího těla, při Fiestas a na závěr školního roku (bohoslužba slova).

Během adventní doby bude ranní mše sv. („roráty“) každý čtvrtek v 07:30 hodin. V postní doba mše bude vždy ve čtvrtek ráno.

Růženec:

Modlitba růžence proběhne každý pátek od 07:50 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, zaměstnanci, prarodiče i přátelé školy.

Výuka náboženství:

Důležitou součástí výchovného procesu je účast žáků na hodinách povinného předmětu náboženství v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamují se základy křesťanské víry a učí se základním modlitbám. V mateřské škole i na prvním stupni ZŠ jsou východiskem biblické příběhy, biblické zázraky, podobenství a život Ježíše. Na druhém stupni a na GYMA se žáci seznámí i se životem církve (jak univerzální, tak místní církve v Čechách a na Moravě). Je dbáno na přirozené vnímání a praktické spojení nauky a praxe osobního křesťanského života ve společnosti a smysluplné propojení s ostatními školními předměty. Žáci dostávají dostatek prostoru pro osobní přijetí víry a jejího růstu, vyučující nebo kaplan je kdykoli k dispozici.

Příprava na první svátosti smíření, sv. přijímání a biřmování:

Příprava se nabízí žákům, kteří mají zájem a dovršili 8. rok života. Kurz se otvírá na začátku druhého pololetí a trvá 1,5 roku.

Pro svátost smíření je k dispozici pravidelně kaplan školy anebo jiný kněz každý čtvrtek odpoledne před a po mši sv. a kdykoli na vyžádání. Seznam kněží je k uveřejněn na nástěnce a webu školy.

Dvakrát do roka (advent a postní doba) nabízíme celé školní rodině oslavu svátosti smíření.

Děti po prvním sv. přijímání se mohou, v případě zájmu, zapojit do skupiny katecheze k prohloubení křesťanského života.

Studenti 3. ročník GYMA mají možnost se připravovat na svátost biřmovaní.

Společenství mládeže

Pro žáky GYMA škola nabídne skupinu, která prohlubuje základy křesťanského a augustiniánského života a zapojí se do konkrétních sociálních projektů. Skupina se setkává vždy jednou týdne.

Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé

Setkání je určeno pro žáky 6.–9. třídy a GYMA v prostorách budovy kláštera a přilehlých venkovních prostorách ve sv. Dobrotivé. Zde budou mít žáci příležitost více se poznat mimo školu formou tematické hry s důležitými akcenty, které korespondují s celoročními cíli.

Pastorace pro zaměstnance a rodiče:

Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastní rekolekcí zaměřených na duchovní život. První probíhají v přípravném týdnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhé v adventu a třetí v době postní. Probíhají jako půldenní zastavení a setkání se sebou samým, s kolegy a s Bohem. Během celého roku je možnost rozhovoru s knězem – augustiniánem.

Pastorace pro rodiče:

Pro rodiče se připravují rekolekce 2x ročně – v adventu a v postní době ve spolupráci s farností sv. Tomáše.

Součástí setkání je nabídka duchovního tématu a možnosti duchovního rozhovoru se školním kaplanem nebo s ředitelem školy. Při přípravě a organizaci spolupracujeme se sdružením rodičů.

Doporučení: Vidět něco dobrého ve všem, co se v životě děje! Umět za to poděkovat.

Pastorace pro prarodiče:

Prarodiče mají velký vliv na výchovu svých vnoučat. Škola jim nabízí během školního roku jedno setkání. Podporujeme prarodiče v jejich roli a působení a chceme s nimi sdílet radosti a starosti jejich služby v rodině.  Je pro nás důležité, že se prarodiče modlí za školu. O tuto službu je také prosíme.

Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohou kdykoli požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo doprovázení.

Projekty:

Během školního roku škola realizuje několika projektů, které jsou v školním kalendáře. Projekty jsou obsažené v ŠVP. Jejich cílem je propojit konkrétní činnosti žáků s vírou, která patří k identitě naší školy.

Aktivní práce s Preventivním programem augustiniánské školy (MŠ, ZŠA, GYMA + zaměstnanci, rodiče)

 1. Obecné zásady platné po celý rok

Prolnutí křesťanství do naukových a výchovných předmětů

Učitelé a vychovatelé usilují o propojování křesťanství se svými předměty, i se všemi dalšími činnostmi s dětmi. V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců, myslitelů, spisovatelů, básníků, hudebníků, politiků, sportovců a osobnostmi výrazně činnými i v dalších oborech. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na smysl křesťanského způsobu života.

Klademe důraz na vlastní křesťanský příklad všech pracovníků školy.

Kaple:

Kaple sv. Rity je místem setkání s Bohem. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy do ní mají přístup kdykoliv.

Církevní rok a svátky:

Učitelé i žáci prožívají církevní rok spolu s církví. To se projevuje i v atmosféře ve třídách. Ve škole učitelé společně s dětmi tematizují jednotlivá období církevního roku, která právě prožívají.

Duchovni plán školy 2022/23

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Konzultace 4. třída

   Březen 28 @ 13:00 - Březen 29 @ 17:00
  2. Konzultace 5. třída

   Březen 30 @ 13:00
  3. Ředitelské volno

   Duben 3 - Duben 5
  4. Velikonoční prázdniny

   Duben 6 - Duben 10
  5. Zelený čtvrtek

   Duben 6

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina