Řád školní družiny 2021/2022

UncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Řád školní družiny 2021/2022

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY „ADEODATUS“

 Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny „Adeodatus“ (ŠDA). Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Rodič je povinen seznámit se s vnitřním řádem školní družiny, který visí na nástěnce ve ŠDA, na webových stránkách školy a je k nahlédnutí u pedagogického pracovníka družiny a u ředitele školy.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Poslání školní družiny
Školní družina „Adeodatus“ (ŠDA)  tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠDA není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním je odpočinek a rekreace žáků, zajištění zájmové činnosti a dohled nad žáky. Především je místem přátelství a společenství.
Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.

 

 1. Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině je určen jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatel, který zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. ŠDA je bezplatná pro žáky školy.

1.4. Činnost družiny se přerušuje v době všech prázdnin a v době mimořádného volna.

1.5. Zákonní zástupci žáka, přihlášeného k  pravidelné docházce do družiny, sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny do konce prvního školního týdne; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Má-li být žák uvolněn jinak než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně s aktuálním datem.

1.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠDA je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.

1.7. V případě nedodržování Řádu školní družiny má škola právo vyloučit žáka z družin na dobu určitou nebo zcela.

2.  Organizace činnosti
2.1. Provozní doba ŠDA je od 07:30 do 08:20 a od 12:30 do 16:45 hodin.

2.1.1. Ukončení provozu ŠDA
Provoz končí v 16:45 hodin. Rodiče dbají na to, aby v 17:00 mohl být areál školy uzavřen. Pokud rodiče nevyzvednou žáka do stanovené doby, pedagogický pracovník nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠDA. Pokud je tento postup bezvýsledný, škola kontaktuje Policii ČR. Pravidelnější pozdní odchod ze školy je považován za neslušné chování vůči pedagogickým pracovníkům školy a vzniklá situace bude postoupena k řešení řediteli školy.

2.2. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost:
a) při běžné činnosti v místnostech družiny, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem podle zákona
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí pedagogický pracovník s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.3. Rozsah denního provozu ŠDA a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucího pedagogického pracovníka školní družiny.

2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o různé klidové hry a činnosti.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní.
  Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy) – nejde ale o náhradu domácí přípravy žáka.

2.5. Rodiče a další návštěvníci do vnitřních prostor školy a tříd družiny nevstupují bez předchozí domluvy s pedagogickým pracovníkem.

2.6. Při postupných odchodech žáků je možné spojit oddělení, pokud celkový počet žáků nepřesáhne 30 dětí. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

3. BOZ
3.1. Pro činnost družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu. Pokud družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, dílna …) řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do družiny jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.2. Pitný režim je zajištěn, odpolední svačinu zajišťují zákonní zástupci žáků.

4. Chování  žáků
4.1. Žák bez vědomí pedagogického pracovníka místo činnosti školní družiny neopouští. Pedagogický pracovník družiny přebírá přihlášené žáky od učitele na určeném místě.

4.2. Doba pobytu žáka v družině, čas odchodu a způsob odchodu (s doprovodem – s kým, bez doprovodu) se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Při odchodu se žák loučí s pedagogickým pracovníkem pozdravem (zpravidla podáním ruky).

4.3. V družině se žák řídí pokyny všech pedagogických pracovníků, školním řádem a řádem školní družiny.

4.4. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky, klasifikace známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka z družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů. (Členství ve školní družině není nárokové.)
5.  Pravidla styku se zákonnými zástupci
5.1. Pedagogičtí pracovníci školní družiny se pravidelně účastní třídních schůzek.
5.2. Pouze nutné záležitosti je možné řešit s pedagogickým pracovníkem družiny při předávání žáka.
5.3. Ostatní záležitosti je možné řešit po předchozí dohodě s pedagogickými pracovníky družiny. Je nutné respektovat pracovní povinnosti pedagogického pracovníka družiny.

5.4. Zákonní zástupci se při předávání dětí zdržují v družině jen nezbytně nutnou dobu tak, aby nenarušovali chod ŠDA.

 6. Dokumentace
6.1. Ve školní družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné   docházce)
b) přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) řád školní družiny
e) knihu úrazů
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí pedagogický pracovník.
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021
V Praze dne 1. 9. 2021

 

Mgr. Juan Provecho, OSA
ředitel školy

Řád ŠD

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina