ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 Motto:

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“

Sv. Augustin

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) škol sv. Augustina představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství), preventivní oblasti školy (primární prevence) a vzdělávací oblasti (speciálně pedagogická a psychologická podpora). Veškeré poradenské služby jsou poskytovány všem žákům školy a jejich zákonným zástupcům. Poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog a školní speciální pedagog (podrobná pracovní náplň a nabízené služby jsou uvedeny v Příloze č. 1).

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků MŠ, ZŠA (1. stupeň a 2. stupeň) a GYMA zaměřené zejména na:

 1. konzultace a pomoc žákům, rodičům i pracovníkům školy v obtížných situacích
 2. pomoc při řešení aktuálních výchovných problémů a konfliktů na škole
 3. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími a žákům dlouhodobě nemocných, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 4. posuzování školní připravenosti, sledování školní úspěšnosti žáků
 5. zjišťování příčin školní neúspěšnosti a hledání cesty k jejich odstraňování
 6. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 7. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
  a s odlišnými životními podmínkami
 8. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 9. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  a školském zařízení
 10. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 11. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany
  a diskriminace
 12. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 13. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 14. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 15. zajišťování speciálních pomůcek, pracovních sešitů a speciálních učebnic
 16. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (KPPP Praha 7) a dalšími organizacemi (komunikace s poradenskými, terapeutickými, preventivními a krizovými zařízeními, s orgány péče o dítě a sociálními kurátory)

VÝCHOVNÝ PORADCE
Jméno: P. Mgr. Juan Provecho, OSA

Telefon: 602 684 538

E-mail: juan@skolasvatehoaugustina.cz

Základní služby:

– konzultace a péče o žáky v tíživých životních situacích.

– pomoc pedagogům při řešení výchovných problémů a konfliktů na škole

– sledování sociálního klimatu na škole

– evidování neomluvených absencí žáků a výchovných opatření

– vedení pohovorů s žáky a jejich zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí

– zpracování zpráv na odbor sociálně-právní ochrany dětí, policii, soudy

– spolupráce s orgány péče o dítě, sociálními kurátory, výchovnými středisky, krizovým centrem

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Jméno: Mgr. Michaela Zárubová

Telefon: 728 52 00 32

E-mail: michaela@skolasvatehoaugustina.cz

Základní služby:

 • sledování aktuální situace na škole a možnosti uplatňování primární prevence.

– tvorba, realizace a následná evaluace školního preventivního programu spolu s dalšími pracovníky ŠPP

– metodická podpora pedagogům a rodičům při řešení rizikového chování

– rozpoznání varovných signálů problémů u žáků a hledání pomoci u dalších odborníků

– konzultace při podezření na užívání návykových látek

– propagace zdravého životního stylu, posilování zdravotní, bezpečnostní a sociální gramotnosti

– spolupráce s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými zařízeními, která působí v oblasti prevence rizikového chování (výčet rizikového chování viz Příloha 2)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Jméno: PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.

Telefon: 602 301 903

E-mail: psycholog@skolasvatehoaugustina.cz

Základní služby:

– diagnostika výchovných a výukových problémů žáků

– konzultace s pedagogy a rodiči, krizová intervence podle potřeby

– posouzení školní zralosti dětí v předškolním období

– poradenské rozhovory (krizová intervence, pomoc žákům, pedagogům, rodičům)

– spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků při navrhování a realizaci vhodných podpůrných opatření pro žáky

– Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

– spolupráce v oblasti kariérového poradenství

– spolupráce s výchovným poradcem a školním metodikem prevence

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Jméno: Mgr. Michaela Zárubová

Telefon: 728 52 00 32

E-mail: michaela@skolasvatehoaugustina.cz

Základní služby:

– speciálně pedagogická intervence pro žáky s poruchami učení a chování.

– péče o žáky s poruchami komunikace, s odlišnými životními podmínkami, z jiného kulturního prostředí a žáky dlouhodobě nemocné

– sledování úspěšnosti žáků ve třídách, krizová intervence

– konzultace s rodiči, třídními učiteli, asistenty a dalšími pedagogy, podpora při tvorbě Plánů pedagogické podpory a IVP

– testy rizika poruch čtení a psaní pro žáky 1. ročníku, příprava zápisu do 1. třídy

– zajišťování speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů

– spolupráce se SPC a PPP při návrzích na Doporučení podpůrných opatření pro žáky se SVP

KARIÉROVÝ PORADCE
Jméno: Mgr. Pavel Koronthály

Telefon:  776 886 126

E-mail: PavelK@skolasvatehoaugustina.cz

Základní služby:

– poradenská pomoc v oblasti volby povolání a kariérového poradenství.

– kariérové poradenství – výběr vhodné školy, další nasměrování žáky
– pomoc při volbě dalšího studia na vysokých školách

TŘÍDNÍ UČITEL
Spolupracuje se školním poradenským pracovištěm:
– informuje a dává podnět k diagnostice a následné intervenci v případě výskytu u žáků týkající se:

– změny chování (psychický stav)

– fyzického stavu (podezření z napadení, domácí násilí, sebepoškozování)

– zhoršení prospěchu

– nepravidelné docházky (podezření na záškoláctví)

– změny chování (verbální/neverbální agrese, úzkostné stavy apod.)

– podezření na užití návykové látky či její nalezení (distribuce ve škole),
či podezření či projevu jiného rizikového chování (viz Příloha 2)

– motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem,
a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)

– podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy

– zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy

– získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí

– podílí se na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě

 

Příloha č. 1: Náplň práce pracovníků Školního poradenského pracoviště

Dle vyhláška č. 72/2005 Sb. – Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Standardní činnosti VÝCHOVNÉHO PORADCE (+ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ)

 Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 2. a)koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 3. b)základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 4. c)individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. d)poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 6. e)spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 7. f)zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 8. g)poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 9. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 10. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 11. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 12. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 13. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
 2. a)v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 3. b)s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 4. c)s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. d)s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 6. e)v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 7. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 8. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 9. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 10. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 11. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 12. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 Standardní činnosti ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 6. Kariérové poradenství u žáků.
 7. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Metodická pomoc třídním učitelům.
 4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 5. Účast na pracovních poradách školy.
 6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 10. Prezentační a informační činnost.
 11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 Diagnostika a depistáž

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
 2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
 3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 4. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
 5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
 7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.
 2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.
 5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
 7. Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
 8. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 9. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 12. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 2. Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.
 5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
 6. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 7. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 8. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

 

Příloha č. 2: Projevy rizikového chování

Primární prevence rizikového chování se na škole/školském zařízení zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 1. agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 2. záškoláctví,
 3. závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 4. rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
 5. spektrum poruch příjmu potravy,
 6. negativní působení sekt,
 7. sexuální rizikové chování,
 8. projevy syndromu týraného dítěte,
 9. krádeže,
 10. sebepoškozování,
 11. negativní projevy závislosti na subkulturách,
 12. domácí násilí,
 13. hazardní hraní,
 14. problémové situace týkajících se žáků s PAS (poruchy autistického spektra).

Preventivní progam_MS_ZSA_GYMA_2023_2024

ZŠA_GYMA_Strategie předcházení školní neúspěšnosti_2023_2024

 

Kyberšikana

Nebezpečné jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů

On-line poradna E-bezpečí

Rizika používání sociální sítě facebook

Pomoc při kybersikaně

Jak si ověřit informace na internetu

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina