Směrnice k Lyžařské kurz

DokumentyDůležité informaceInformace o školeKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Směrnice k Lyžařské kurz

 

 I.Obecná ustanovení

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

II.Organizace lyžařského výcvikového kurzu se řídí

Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 106/2001Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách …. (č.j. 37014/2005-25) a touto směrnicí školy.

 III. Zdravotní předpoklady

  1. Školy se řídí ustanovením zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilostí pro příslušný obor vzdělání.
  2. Pro účast na lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích pořádaných školou

IV. Zvláštní pravidla při některých činnostech

Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích dodržována další zvláštní pravidla. V takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

V. Úrazy žáků a jejich evidence

Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.

VI. Lyžařský výcvik

 • Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokážu seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.
 • Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.
 • Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje používání lyžařských ochranných přileb.
 • Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem.
 • Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis.
 • Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku.
 • Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 oC apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.
 • Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.
 • Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
 • Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.

VII. Organizace LVK

 1. Cílem je poskytnout mládeži základní lyžařský výcvik, určený osnovami tělesné výchovy. Seznamuje žáky s pohybem v přírodě, učí je správnému vztahu k životnímu prostředí, přispívá k otužování, formuje charakterové vlastnosti, patří k nejúčinnějším formám tělesné výchovy. Skládá se z přípravy akce, vlastního provedení kurzu, vyúčtování kurzu.
 2.  Škola může na LVK vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na něm (posudek vydává lékař), nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření (toto prohlášení odevzdávají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden den). Zdravotní způsobilost dítěte pro na zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole.
 3. Pro žáky, kteří se nezúčastní LVK, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě školy.

VII. Řád LVK

a) LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni při zájezdu plnit pokyny vedoucího kurzu a instruktorů a dodržovat řád chaty, na které jsou ubytováni.

b) Účast všech žáků na stanoveném programu a výcviku je povinná.

c) Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.

d) Onemocnění a poranění hlásí žáci pedagogickému dozoru a lékaři LVK.

e) Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.

f) Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu.

g) Povinností každého účastníka LVK je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společenských místnostech a na hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení apod. se řídí pokyny vedoucího chaty.

h) Žáci se scházejí ve společenských místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích nejsou dovoleny.

i) Kouření a požívání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.

j) Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují žáci v pořádku a čistotě. Lyže mohou být ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazeném.

k) Peníze a cenné předměty si mohou účastníci LVK uložit u vedoucího chaty. Jinak za ně správce neručí. Totéž se týká i lyžařské výzbroje uložené mimo vyhrazený prostor. Veškeré ztráty je nutno ihned hlásit instruktorům a vedoucímu LVK.

l) Škodu na zařízení chaty je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.

m) Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky.

n) Svá přání a stížnosti sdělují žáci instruktorům a vedoucímu LVK.

o) Chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a dalších

pracovníků. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.

p) Vystříhat se hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků.

q) Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování.

Závažné porušení řádu LVK či nařízení vydaného vedoucími bude okamžitě hlášeno rodičům i vedení školy a bude trestáno po předchozí konzultaci s ředitelem školy vyloučením z dalšího pobytu na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Následující den bude žák pokračovat ve školní výuce.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem: 1.1.2018

 

V Praze dne 13.12. 2017

 

Mgr. Juan Provecho, OSA

ředitel školy

 

Příloha č. 1.:

 

Poučení o chování a bezpečnosti na lyžařském kurzu

 

 1. Žáci jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny všech učitelů a instruktorů v zájmu bezpečnosti a předcházení úrazům, dodržovat řád LK a řád chaty, na které jsou ubytováni.
 2. Žák nesmí bez dovolení a doprovodu opustit chatu, při lyžařském výcviku je zakázáno bez povolení instruktora opouštět svoje družstvo a vzdalovat se z místa výcviku. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.
 3. Žák je povinen dodržovat režim dne (časový program – dobu budíčku, denního rozkazu a večerky atd.). V době nočního i poledního klidu neopouští bez vážných důvodů pokoj. Návštěvy na pokojích po večerce a v době klidu jsou přísně zakázány.
 4. Je zakázáno v noci otevírat okna a bez povolení uzamykat pokoj na klíč v případě přítomnosti žáka v pokoji.
 5. Žák je povinen dodržovat čistotu a pořádek ve všech zařízeních ubytovacího prostoru. Používání elektroniky (mobilní telefony, elektronické hry) není dovoleno.
 6. Výzbroj a výstroj jsou žáci povinni ukládat jen na vyhrazená místa.
 7. Platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek. Je zakázáno tyto látky a produkty vozit do místa konání kurzu nebo je tam kupovat.
 8. Za škody na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu nebo jiného soukromého majetku, které učitelem poučený žák způsobí v době trvání kurzu prokazatelně vlastní vinou, mají odpovědnost rodiče, kteří budou okamžitě informováni vedoucím kurzu. Škody je třeba ihned hlásit vedoucímu LVK a bude je hradit ten, kdo je způsobí, popřípadě bude částka rozpočítána na všechny spolubydlící.
 9. Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování. Závažné porušení řádu LVK či nařízení vydaného vedoucími bude okamžitě hlášeno rodičům i vedení školy a bude trestáno po předchozí konzultaci s ředitelem školy vyloučením z dalšího pobytu na LVK bez nároku na vrácení zaplacených výloh.
 10. Poranění, nevolnost, příznaky nemoci a další indispozice je každý žák povinen okamžitě hlásit vedoucímu družstva a zdravotníkovi.
 11. Žáci se scházejí ve společenských místnostech.
 12. Připomínky, přání, stížnosti a návrhy žáci hlásí vedoucím.

Denní režim

 

7.30                    budíček

7.30 – 8.00        hygiena, úklid pokojů

8.00                   snídaně

8.45 – 9.00        příprava na dopolední výcvik

9.00 – 11.30      dopolední výcvik

11.30 –12.00     příprava na oběd

12.00                 oběd

12.30 – 14.00    odpočinek

14.00 – 14.15    příprava na odpolední výcvik

14.15 – 16.00    odpolední výcvik

16.00 – 17.45    odpočinek, osobní volno

17.45 – 18.00   příprava na večeři

18.00                          večeře

19.00 – 20.30    večerní program, přednášky, kulturní program, společenské hry,

20.30 – 21.00    příprava na večerku

21.00                 večerka

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina