Duchovní program ve školním roce 2023/2024

DokumentyDůležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program ve školním roce 2023/2024

Konkrétní zaměření školního roku 2023/2024

Hodnota roku: Odpovědnost

Základní poznatek:Odpovědnost vede ke svobodě“

 Cíle školy:

1* Pracovat tak, aby všichni – žáci, učitelé, zaměstnanci a rodiče – byli zodpovědní v každodenních činnostech doma, ve škole, ve světě, i k sobě samému a domýšleli odpovědně své myšlenky, postoje, jednání a aktivity

2* Podporovat u všech fyzické, duchovní, sociální a duševní zdraví

3*Vychovávat k zodpovědnosti a k uvědomění, že škola patří nám všem a my jsme její součástí

4.*Vychovávat v duchu „Laudato si“ papeže Františka: „Svět je společný dům“ (škola přijímá taková opatření, aby nedocházelo k plýtvání energiemi, materiály a dalšími zdroji. Žáci jsou vedeni k tomu, aby hospodárně nakládali s potravinami.)

Konkrétní program duchovního působení

Co je to odpovědnost?

Svoboda a odpovědnost jdou ruku v ruce. Nemůžeme být svobodní, pokud nejsme odpovědní, a naopak, nemůžeme být odpovědní, pokud nejsme svobodní. Svatý Augustin, který tyto dvě hodnoty spojil, definoval svobodu jako „dělat, co musíme, protože chceme“.

Slovo odpovědnost odkazuje na dvě slova: „odpověď“ a „schopnost„. Schopnost zvolit si tu nejlepší reakci. Odpovědný člověk zakládá svůj život na hodnotách a odpovědnosti se rozvíjejí nikoliv díky mimořádným událostem, ale i díky zkušenostem každodenního života.

Zodpovědný člověk se svobodně rozhoduje dělat to, co je nejlepší, nezapomene ovšem domýšlet důsledky svého jednání. Výsledek jeho počínání i tak nemusí být uspokojivý. V tom případě reflektuje především své případné chyby, ne chyby druhých.

Konkrétní kroky: 

Práce s dětmi a žáky:

*Snažíme se společně vždy jednat zodpovědně tak, abychom předcházeli negativním důsledkům

*Z odpovědnosti není ve třídě nikdo vyloučený, každý má svůj díl odpovědnosti

*Navštívíme se společně mezi třídami, abychom se lépe poznávali

*Vymyslíme v rámci třídy takové konkrétní činnosti na celý školní rok, aby vyjadřovaly spoluodpovědnost ve světě, kde žijeme, ideou „Laudato si“. Konkrétní činnosti budou představeny i ostatním třidám

*Součástí jsou i Programy a aktivity v rámci prevence a podpory fyzického, duchovního, sociálního a duševního zdraví

Práce s učiteli a zaměstnanci školy:

* Učitelé a zaměstnanci jsou ve svém jednání a činnostech příkladem

*Odpovědně pracují na osobní, profesionální a duchovní formaci.

* Navzájem se podporují, řeší své starosti a sdílejí své dobré zkušenosti.

Práce s rodiči:

*Podpora škole: odpovědná důslednost.

*Formativní setkávání v duchu letošní hodnoty (Škola rodiny).

Zhodnocení:

 *Konkrétní kroky budeme hodnotit na pedagogických radách.

Konkrétní program duchovního působení

Ranní setkání

Každý den ráno se sejdou děti MŠ a žáci 1. stupně s třídním učitelem (případně s dalšími pedagogy) ve třídě (případně i v kapli) ke společné modlitbě a dennímu zamyšlení, ke kterému se učitelé mohou vrátit i v průběhu dne. Denní modlitbu připravují učitelé a vychovatelé. Děti dostávají samostatný prostor ke spolupráci.

Často se modlíme modlitbu augustiniánského žáka (1.-5. třída).

Dvakrát za měsíc se uskuteční společné setkání druhého stupně a GYMA (Ostia). Setkání připravuje každý týden jedna třída pod vedením třídního učitele.

Před začátkem vyučování (pondělí a středa) probíhá společná krátká modlitba/zamyšlení ke ztišení s využitím školního rozhlasu.

Modlitba během oběda

 Děti v MŠ se společně před obědem v modlitbě děkují za dar jídla.

V ZŠ a na GYMA žáci jsou vedeni k tomu, aby před obědem společně nebo v duchu poděkovali za dar jídla nebo se pokřižovali a přáli „dobrou chuť“ spolustolovníkům.

Rekolekce

Každá třída bude mít rekolekce 1x za rok (v rámci hodiny náboženství – advent anebo postní doba). Půjde o společná zamyšlení, práci ve skupinách a užitečné sdílení.

Mše svaté

Žáci jsou vedeni k tomu, že mše svatá je radostné a osobní setkání s Bohem. V tomto školním roce budeme sloužit mše pro žáky, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin. Další společné mše svaté budou také na začátku školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, na svátek Božího těla, při Fiestas a na závěr školního roku (bohoslužba slova).

Během adventní doby bude ranní mše sv. („roráty“) každý čtvrtek v 07:30 hodin. V postní doba mše sv. bude vždy ve čtvrtek ráno

Růženec:

Dobrovolná modlitba růžence proběhne každý pátek od 07:50 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, zaměstnanci, prarodiče i přátelé školy.

Výuka náboženství:

Důležitou součástí výchovného procesu je účast žáků na hodinách povinného předmětu náboženství v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamují se základy křesťanské víry a učí se základním modlitbám. V mateřské škole i na prvním stupni ZŠ jsou východiskem biblické příběhy, biblické zázraky, podobenství a život Ježíše Krista. Na druhém stupni a na GYMA se žáci seznámí i s životem církve (jak univerzální, tak místní církve v Čechách a na Moravě).  Při výuce je dbáno na přirozené vnímání a praktické spojení nauky a praxe osobního křesťanského života ve společnosti a smysluplné propojení s ostatními školními předměty. Žáci dostávají dostatek prostoru pro osobní přijetí víry a jejího růstu, vyučující nebo kaplan je vždy, i mimo vyučování, k dispozici pro jakoukoli diskusi, vysvětlení,  vyžádanou radu.

Příprava na první svátosti smíření, sv. přijímání a biřmování:

 Příprava se nabízí žákům, kteří mají zájem a dovršili 8. rok života. Kurz se otvírá na začátku druhého pololetí a trvá 1,5 roku.

Pro svátost smíření je k dispozici pravidelně kaplan školy anebo jiný kněz každý čtvrtek odpoledne před a po mši sv. a kdykoli na vyžádání.

Dvakrát do roka (advent a postní doba) nabízíme celé školní rodině oslavu svátosti smíření.

Děti po prvním sv. přijímání se mohou, v případě zájmu, zapojit do skupiny katecheze k prohloubení křesťanského života.

Studenti 3. ročník GYMA mají možnost se připravovat na svátost biřmovaní.

Společenství mládeže

 Pro žáky GYMA škola nabídne skupinu, která prohlubuje základy křesťanského a augustiniánského života a zapojí se do konkrétních sociálních projektů. Skupina se setkává vždy jednou týdně.

Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé

Setkání je určeno pro žáky 6.–9. třídy a GYMA v prostorách budovy kláštera a přilehlých venkovních prostorách ve sv. Dobrotivé. Zde budou mít žáci příležitost více se poznat mimo školu formou tematické hry s důležitými akcenty, které korespondují s celoročními cíli.

Pastorace pro zaměstnance a rodiče:

Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastní rekolekcí zaměřených na duchovní život. První probíhají v přípravném týdnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhé v adventu a třetí v době postní. Probíhají jako půldenní zastavení a setkání se sebou samým, s kolegy a s Bohem. Během celého roku je možnost rozhovoru s knězem – augustiniánem.

Pastorace pro rodiče:

Pro rodiče se připravují rekolekce 2x ročně – v adventu a v postní době ve spolupráci s farností sv. Tomáše.

Součástí setkání je nabídka duchovního tématu a možnosti duchovního rozhovoru se školním kaplanem nebo s ředitelem školy. Při přípravě a organizaci spolupracujeme se sdružením rodičů.

Doporučení: Vidět něco dobrého ve všem, co se v životě děje! Umět za to poděkovat.

Pastorace pro prarodiče:

 Prarodiče mají velký vliv na výchovu svých vnoučat. Škola jim nabízí během školního roku jedno setkání. Podporujeme prarodiče v jejich roli a působení a chceme s nimi sdílet radosti a starosti jejich služby v rodině.  Je pro nás důležité, že se prarodiče modlí za školu. O tuto službu je také prosíme.

Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohou kdykoli požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo doprovázení.

Projekty:

Během školního roku škola realizuje několika projektů, které jsou v školním kalendáři. Projekty jsou obsažené v ŠVP. Jejich cílem je propojit konkrétní činnosti žáků s vírou, která patří k identitě naší školy.

Aktivní práce s Preventivním programem augustiniánské školy (MŠ, ZŠA, GYMA + zaměstnanci, rodiče)

Obecné zásady platné po celý rok

Prolnutí křesťanství do naukových a výchovných předmětů.

Učitelé a vychovatelé usilují o propojování křesťanství se svými předměty, i se všemi dalšími činnostmi s dětmi. V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců, myslitelů, spisovatelů, básníků, hudebníků, politiků, sportovců a osobnostmi výrazně činnými i v dalších oborech. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na smysl křesťanského způsobu života.

Klademe důraz na vlastní křesťanský příklad všech pracovníků školy.

Práce s augustiniánskými hodnotami: niternost, svoboda, moudrost, pravda, láska, přátelství, společenství, stálý neklid,…

Augustiniánský žák je: lidský a chápavý,  vyvážený a umírněný,  svobodný a zodpovědný, pokorný a přijímající,  vnitřní a přemýšlivý, upřímný a průzračný, pozorný a ochotný, statečný a snaživý, přátelský a společenský, kritický a zodpovědný, otevřený k transcendenci.

Kaple:

Kaple sv. Rity je místem setkání s Bohem. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy do ní mají přístup kdykoliv.

Církevní rok a svátky:

Učitelé i žáci prožívají církevní rok spolu s církví. To se projevuje i v atmosféře ve třídách. Ve škole učitelé společně s dětmi tematizují jednotlivá období církevního roku, která právě prožívají.

Prostředí a úprava třídy, školy, společných prostor působí na prožívání, jednání, chování. Proto klademe celoročně důraz i na tuto oblast.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina