Zápis do 1. třidy ZŠ 2024/2025. Výsledky

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třidy ZŠ 2024/2025. Výsledky

Výsledky zápisu žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2024/2025

PŘIJATÉ                                         

ZŠ 1/24
ZŠ 2/24
ZŠ 3/24
ZŠ 4/24
ZŠ 5/24
ZŠ 6/24
ZŠ 7/24
ZŠ 8/24
ZŠ 9/24
ZŠ 10/24
ZŠ 11/24
ZŠ 12/24
ZŠ 13/24
ZŠ 14/24
ZŠ 15/24
ZŠ 16/24
ZŠ 17/24
ZŠ 18/24
ZŠ 19/24
ZŠ 22/24
 ZŠ 24/24
ZŠ 25/24
ZŠ 27/24

ZŠ 31/24

NEPŘIJATÉ

 ZŠ 28/24
 ZŠ 26/24
ZŠ 21/24
ZŠ 32/24
ZŠ 33/24
ZŠ 23/24

ZŠ 20/24

ZŠ 29/24

ZŠ 30/24

Prosím o potvrzeni, že dítě do školy nastoupí do 15.4. 2024 na mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

***

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

1. Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní škole ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.Termín a místo konání:

 1. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hod.  

Hornokrčská 709/3, Praha 4

3.Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

      24

K zápisu pro školní rok 2024/2025 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 1. děti narozené v období 01. 09. 2017 – 31. 08. 2018
 2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2018:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 – musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 – musí mít doporučení z PPP/ SPC a od             pediatra

3. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

4. Doklady potřebné k zápisu:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce

Rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti)

5. Kritéria výběru

 

Ředitel MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 1. třídu základní školu (24).

Školní připravenost se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit

Posuzované oblasti

Dítě chodí do Mateřské školy sv. Augustina anebo má sourozence ve škole/ce (10 bodů)

Motivace rodičů (20 bodů)

Motorika (hrubá motorika, grafomotorika volná kresba, napodobení a doplnění tvarů) -(10 bodů)

Sociální a pracovní dovednosti  (sebeobsluha, socializace: komunikuje s učiteli, zdraví, poděkují, poprosí….) – (10 bodů)

Početní představy a orientace (matematické představy) (10 bodů)

Duchovní oblast (10 bodů)

Psychologická oblast ( sluchové vnímání,   zrakové  vnímaní) – (20 bodů)

Přednostně bude přijatý žák s vyšším celkovým hodnocením.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly) zveřejněny 12.4.2024 po 10 hod. na www. skolasvatehoaugustina.cz a vyvěšeny na vstupních dveřích škol. Uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 12.4.2024 od 15:00 do 16:00 hod ve škole, nebude-li v konkrétním případě sjednán termín jiný. Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Praze dne 8.3.2024

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel MŠ, ZŠ  a gymnázium sv. Augustina

 

Přihláška

Poučení pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Jarní Bazar

   Duben 24 @ 14:00 - Duben 26 @ 17:00
  2. Uzavření klasifikace maturitních ročník

   Duben 25
  3. MŠ_sv. Monika_prevence_Prev-centrum

   Duben 25 @ 10:00 - 11:00
  4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročník

   Duben 25 @ 14:30 - 17:00
  5. Ukončení školní docházky pro maturitní ročník

   Duben 26 @ 8:00 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina