Stáž v Helsinkách

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Stáž v Helsinkách

English School (English Koulu, Truly bilingual) v Helsinkách

Škola, založena v roce 1945 řádovými sestrami jako katolická, se prezentuje v současné době jako mezinárodní dvojjazyčná (truly bilingual). Výuka probíhá v angličtině a finštině. V současné době stojí v čele školy ředitel Petri Vuorinen. Výuka se řídí finským RVP, který je dán Ministerstvem školství.

Jedná se o školu soukromou, která je však částečně dotována ze státního rozpočtu. Rodiče platí 600 eur za akademický rok. Pro porovnání, školné na jiných soukromých školách činí kolem 1 500 eur. O tuto školu je velký zájem, což je dáno dlouholetou tradicí, vynikající úrovní a v neposlední řadě financemi.

Sestává z těchto částí:

Pre-school, Elementary school, Middle school a High school

Pre-school a Elementary school se nachází na okraji Helsinek v ulici Mantytie 14.

Pre-school je určena pro žáky od 4 let a je vedena po celé dva roky v angličtině, a to 4 hodiny denně. První skupina má výuku od 8 do 12 hod., druhá od 12 do16 hod. Jedna skupina se skládá z 50 žáků a je rozdělena do dvou tříd. Každá třída je vedena učitelem a asistentem.

Účastnili jsme se hodiny typu práce a finance. Každé dítě dostalo sáček s fiktivními eury a jeho úkolem bylo domluvit si se spolužákem, které hračky si ten den od učitele koupí. Nákup probíhal v angličtině. Učitel předem na tabuli napsal cenu jednotlivých hraček.

Další hodinu jsme byli svědky výtvarné výchovy. Děti se chystaly na Halloween. Ochotně v angličtině popisovaly obrázky i příběhy, o kterých si vyprávěly v předešlých dnech. Následující den oslavy Halloween vrcholily maškarním plesem.

Dle našich zkušeností děti zcela plynně hovoří anglicky. Pokud je potřeba, zcela pohotově spolužákovi cokoli vysvětlí ve finštině. S učitelem mluví výhradně anglicky. Děti jsou otevřené, spontánní, jak vidno, navyklé na různé návštěvy.

Elementary school (1.-6. třída). Hodiny probíhají v angličtině, kromě finštiny a hodin náboženství. Do první třídy žáci absolvují přijímací zkoušky z angličtiny. Pokud absolventi pre-school zkoušku nesloží, je jim doporučena jiná škola.

Od čtvrté třídy je povinný další cizí jazyk. Na výběr je francouzština, němčina či čínština.

Hodiny náboženství lze zvolit dle přesvědčení. Nabízí se zde luteránská, ortodoxní, katolická či islámská výuka. Ostatní žáci si musí zvolit hodiny etiky.

Po první hodině, která trvá 45 minut, mají žáci přestávku, kterou tráví venku. Následují další dvě vyučovací hodiny s pětiminutovou přestávkou. Po třetí hodině děti odchází na oběd do jídelny v suterénu školy. Odpoledne opět probíhá výuka dle rozvrhu.

Většina žáků je finského původu, najdeme zde ale i mnoho dětí ze Švédska, Ruska, Indie či Číny. Jeden žák byl českého původu. Žáci jiných národností mají hodiny finštiny navíc.

Škola integruje i žáky se speciálními potřebami. V případě nutnosti je vypracován IVP a učitel/dítě má nárok na asistenta.

První dva ročníky jsou žáci hodnoceni slovně, nedostávají známky. Ve vyšších ročnících jsou hodnoceni známkami. Škola ovšem pracuje na novém systému hodnocení, který souvisí i s rozpracovaným projektem Curriculum-based learning, kdy žáci jsou vedeni k větší zodpovědnosti za své vzdělávání, jsou tak více motivování. Výuka spíše probíhá v blocích, kdy se propojuje několik předmětů najednou, jsou autentičtější a více odpovídají reálnému světu. Více na: https://eric.ed.gov/?id=ED405143.

Žáci, rodiče a třídní učitelé se setkávají dvakrát do roka při konzultacích.

Ve druhé třídě jsme se zúčastnili hodiny finštiny, kde děti vypracovaly, každé ve vlastním tempu, dva listy pracovního sešitu. Poté si každý sám četl určenou kapitolu z knihy.

Další hodina, kterou jsme měli možnost navštívit, byla angličtina v šesté třídě. Výuka probíhala v tzv. open space, kdy žáci seděli v lavicích. V polovině místnosti byly odsuvné dveře, kterými bylo možné prostor přepažit. Tito žáci mají čtyři hodiny týdně, přičemž první hodinu mají anglickou literaturu, další mluvnici, třetí hodina je věnována projektům ve městě (např. jdou do městské knihovny), poslední hodina je zaměřena na rozvoj slovní zásoby.

 

Ovšem v jiných hodinách měli možnost rozdělit se dle pokynů učitele na skupiny, využít velkého prostoru, a tak se navzájem nerušit. Jedna skupina prý např. pracuje na tiché aktivitě, další na konverzaci, třetí na projektu.

 

Poslední hodina, které jsme se zúčastnili, byla hudební výchova. Paní učitelka na začátku seznámila žáky s písní, kterou se společně ten den naučili. Zahrála ji na klavír a zazpívala. Píseň rozebrali teoreticky (rytmus, tónina). Žáci poté byli rozděleni do skupin podle nástrojů, každá skupina hrála určitý part v písni. K dispozici byly kytary, xylofony a klávesy. Zajímavost: na začátku hodiny před vstupem do třídy si zástupci dívek a chlapců vylosovali, která skupina půjde první a vybere si místa v lavicích.

 

Middle school (7.-9. třída) a High school (1.-4.ročník)

 

Middle school a High school se nachází ve druhém patře administrativního centra v ulici Valimotie 17-19, zhruba 2 km od Elementary school. Třídy tvoří vnitřní a vnější okruh. Ten je rozdělen chodbou, do které jsou umístěny prvky pro odpočinek během přestávek (šachy, stolní tenis, stolní fotbal, křesla, počítače s internetem). Většinu času studenti trávili u svých mobilů či notebooků. Nalezneme zde i knihovnu, chemickou laboratoř a zázemí pro pedagogy v podobě malé kuchyňky. Šatna je umístěna na chodbě v areálu mimo školu, a to u schodiště. Jídelna, která slouží jak studentům, tak zaměstnancům firem v budově, je v témže patře. Studenti využívají jen pro ně oddělenou část.

 

Další zajímavou hodinou byla francouzština na Middle school. Žáci ve věku 13 let se sešli v počtu 23. Převážně se pracovalo s učebnicí. Nejdříve se přiřazovali anglické a francouzské fráze. Poté se poslouchal rozhovor, v kterém fráze byly použity a na závěr studenti ve dvojici vyplňovali cvičení, kde ony fráze procvičili. Byla také promítnuta část filmu ve francouzském jazyce. Jednalo se o hraný Asterix a Obelix.

 

Na konci deváté třídy mají žáci možnost získat mezinárodní zkoušku (IGCSE). Viz. https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/.

 

High school

Hodina dějepisu v High School byla vedena americkým lektorem žijícím ve Finsku již 30 let. Tématem bylo starověké Řecko a starověké kultury vůbec. Důraz byl kladen především na souvislosti a příčiny vzniku starověkých kultur. 90 minutová hodina byla spíše přednáškou. Studenti, kteří se sešli v počtu 15, nebyli nikterak aktivní. Forma frontální výuky je ale spíše prý výjimkou.

 

Poslední a pro nás nejpřínosnější hodina se nazývá Debates. Studenti ve věku 17 let, tedy navštěvující High school, byli rozděleni na dvě skupiny, přičemž každá skupina měla 4 zástupce. Jedna skupina obhajovala názor pro, druhá hledala argumenty proti. Tématem bylo, zda zavést celoplošnou daň do Finska. Téma si studenti zvolili sami. Po dobu 6 týdnů se učili pravidlům diskuze. Tato závěrečná hodina byla vyvrcholením celého projektu. Část studentů tvořila komisi, která spolu s pí. profesorkou usměrňovala a na závěr hodnotila celý projekt.

 

Tato forma výuky je ve Finsku a vůbec ve světě velmi oblíbenou formou výuky. Žáci si mohou vybrat téma, sami si jej zpracují a poté odprezentují. Naučí se hodně užitečných dovedností.

Viz. https://www.procon.org/debate-topics.php

 

Pro zajímavost. Na jaře roku 2019 se koná mezinárodní debatování právě u nás v Praze a studenti z Finska by měli zájem do Čech dorazit ( http://debatovani.cz/pds/).

 

Velmi příjemnou zkušeností byl oběd ve školní jídelně. Měli jsme možnost setkat se se zástupci studentů a bývalými absolventy školy z 50.a 60. let. Společně vymýšleli způsob, jak oslovit co nejvíce absolventů různých věkových kategorií a pozvat je na společné akce.

 

Na konci 12. ročníku žáci absolvují zkoušky Finnish Matriculation Examination (https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/), mezinárodně uznávanou SAT (https://cs.wikipedia.org/wiki/SAT) či jazykovou Cambridgeskou zkoušku CIE (https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Assessment_International_Education).

 

Vzhledem k  všeobecnému zaměření celého studia, jsou studenti přijímání bez problémů na různé typy vysokých škol ve Finsku i v zahraničí.

 

Škola nás nadchla nejen nastaveným systémem jazykovým, ale také propracovanými osnovami od předškoláků až po období středoškolské. Studenti působili zdravě sebevědomě. Věříme, že budou dobře připraveni na další studium. Trochu jsme ovšem postrádali původní duchovní rozměr sester, které tuto školu založily.

Mgr. Juan Provecho, OSA

Mgr. Angelika Trejbalová

Zahraniční stáž byla podpořena z EU prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. 5. třída – návštěva Krokodýlí ZOO

   Únor 27 @ 9:00 - 13:00
  2. 4. třída – Technické muzeum (Voda)

   Březen 1 @ 10:00 - 13:30
  3. Konzultace 3. třídy

   Březen 1 @ 15:00 - 17:00
  4. Setkání pedagogů

   Březen 4 @ 14:30 - 17:00
  5. Konzultace 2.GYMA

   Březen 5 @ 13:30 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina