Duchovní program ve školním roce 2019/2020- Postní doba

AktualityAktuality MŠDůležité informaceGymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program ve školním roce 2019/2020- Postní doba
„Change starts with me III:  Observe!
 • Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom se snažili zlepšovat. Změna začíná u každého osobně! K tomu je třeba pracovat s vnímavostí!

 

  • Prožít postní dobu jako čas, v němž vnímáme Boží lásku a lásku druhých.
  • Odpovídáme na Boží lásku: modlitbou, milosrdenstvím, láskou a štědrostí.
 • Ve ztišení je možnost zamyšlení se nad tím, co potřebujeme zlepšovat

 

 • Cíl v postní době

 

  • Vnímavost jako schopnost vidět potřeby druhých
  • Vnímavost jako schopnost vidět potřeby školy
  • Vnímavost jako schopnost vidět, co Bůh ode mě žádá
  • Konkrétní činnosti:
 • Živé pašije proběhnou ve škole 3. dubna. Celá škola se přiblíží k tajemství utrpení Ježíše. Pašije prožijeme na hřišti školy od 14:30 do 15:00.
 • *Projekt: Vnímavá růže!: Od úterý 3.3. do pátku 19.3. mohou žáci „koupit” růži (ve formě papíru) aby ji pak věnovali spolužákovi, učiteli, vychovatelovi, pracovníkovi školy atd. Na výběr budou 3 barvy: červená- poděkování, bílá- žádost o odpuštění, prominutí, žlutá- nějaké milé sdělení . V týdnu od 27.3. se budou vzkazy a růže předávat. Za výtěžek podporujeme děti z ulic v Dungu /Kongo/ (červená, žlutá a bílá růže: 20Kč /růže/: 6 růží 100 Kč).

 

 • Rekolekce. Každá třída bude mít postní rekolekci (v rámci výuky náboženství).

* Popelec na začátku postní doby v kapli

* Projekt: „Change starts with me III:  Observe!

* POSTNÍ CESTA od Popeleční středy k Velikonocům

ZŠ a GYMA

* Popelec na začátku postní doby v kapli

* Projekt: „Change starts with me III:  Observe!

* Postní rekolekce

*Projekt: Vnímavá růže

* Společná oslava svátosti smíření 26.3.

*Čtvrteční adorace za školu a povolání ( 14:45-15:15)

 

Rodiče:

* Duchovní obnova ( denně evangelium)

* Spoluúčast na projektech MŠ a ZŠ

* Společnáá oslava svátosti smíření 26.3.

*Projekt: Vnímavá růže

 

Prarodiče

* Postní přátelské setkání

 Zaměstnanci školy:

* Duchovní obnova:

* Postní pátky

* Projekt: „Change starts with me III:  Observe!

* Společná oslava svátosti smíření 26.3.

 

* Projekt: „Change starts with me III:  Observe!

Tento rok je rok Božího slova. Chceme prožívat postní dobu v radostném naslouchaní a vnímání slova Božího

Denně, na zahájení dne, čtení ze slova Božího s jednou otázkou k zamyšlení.

 

Konkrétní zaměření školního roku 2019/2020 

Vnímavost, která je základem lásky. Chceme pracovat během školního roku na tom, abychom měli oči, srdce a ruce otevřené pro druhého člověka i pro školu. Když vnímáme to, co se děje okolo nás, uvědomujeme si, že nejsme středem všeho dění, ale můžeme být vnímaví k potřebám druhých. Když pomáháme s láskou a staráme se o to, co máme společného, jsme pak šťastnější a děláme šťastnější i ostatní.

Vnímavost je schopnost vidět potřeby druhých.

Vnímavost je schopnost vidět potřeby školy.

Vnímavost je schopnost vidět, co ode mě žádá Bůh.

Být vnímavý znamená: Vnímat – Myslet – S rozmyslem konat.

 

Motto roku:   OBSERVAR-VNÍMAT-OBSERVE !

 

 Cíle školy v tomto školním roce:

1 Láska- Sdílíme radosti i starosti všech členů naší školní rodiny.

2 Důvěra-  Komunikujeme otevřeně.

3 Úcta- S úctou nasloucháme názoru druhého.

4 Zodpovědnost- Škola patří nám všem, přijímáme zodpovědnost za společný majetek.

Konkrétní kroky:

Práce s dětmi:

Učíme se vnímat to, co se děje okolo nás, jaké jsou potřeby třídy a každého žáka ve škole.

Třídy se navštíví mezi sebou, abychom se poznali. Když se známe i jménem, můžeme mít starost o druhého člověka a můžeme se lépe vnímat.

Staráme se o to, co se děje ve třídě a pečujeme současně i o celek – školu.

 Každá třída si určí své dílčí – konkrétní – cíle pro společný cíl školy. Cíle se budou  hodnotit jednou za týden během ranního zastavení při modlitbě nebo dle potřeby.

Práce s učiteli a zaměstnanci školy:

Důsledně se chováme podle stejných měřítek.

Vnímáme potřeby ostatní pedagogů a nabízíme svůj čas k naslouchaní a k pomoci.

Pracujeme na osobní, profesionální a duchovní formaci.

Práce s rodiči:

Prohlubovat vztahy s učitelským sborem na základě důvěry.

Zhodnocení:

Konkrétní kroky budeme hodnotit na měsíční pedagogické radě.

 

Konkrétní program duchovního působení:

 Ranní setkání

Každý den ráno se sejdou učitelé, žáci a další přítomní zaměstnanci ve třídě (případně i v kapli) ke společné modlitbě a dennímu zamyšlení, ke kterému se učitelé vrátí i v průběhu dne. Denní modlitbu připravují učitelé a vychovatelé. Děti dostávají prostor ke spolupráci.

Budeme se denně modlit modlitbu augustiniánského žáka ( 1. – 5. třída).

Pro druhý stupeň se bude připravovat 2x týdne (7:50-08:00) zamyšlení s modlitbou. Jednou za měsíc bude velké setkání druhého stupně a GYMA (Ostia). Setkání připravuje každý týden jedna třída pod vedením třídní učitelky.

Modlitba a čtení během oběda

 Rekolekce:

Každá třída bude mít rekolekce 2x za rok (v rámci hodiny náboženství v adventu a postní době). Půjde o společné zamyšlení, práci ve skupinách a sdílení.

Mše svatá:

Děti jsou vedeny k tomu, že mše svatá je radostné a osobní setkání s Bohem. V tomto školním roce budeme sloužit mše pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin. Další společné mše svaté budou také na začátku školního roku, v adventu, na Popeleční středu, ve velikonoční době, na svátek Božího těla, při Fiestas a na závěr školního roku.

Růženec:

Modlitba růžence  proběhne každý pátek od 07:50 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, prarodiče i přátelé školy.

Výuka náboženství:

Důležitou součástí výchovného procesu je účast žáků na hodinách povinného předmětu náboženství v rozsahu jedné hodiny týdně. V MŠ se děti seznamují se základy křesťanské víry a učí se základní modlitby. V mateřské škole i na prvním stupni ZŠ jsou východiskem biblické příběhy, zázraky, podobenství a život Ježíše. Na druhém stupni a na gyma se žáci seznámí i se životem církve (jak univerzální, tak místní církve v Čechách a na Moravě).

Zásadní je pro nás reálné, přirozené a praktické spojení nauky a praxe osobního křesťanského života ve společnosti a smysluplné propojení s ostatními školními předměty.

 Příprava na první sv. přijímání a svátost smíření:

Příprava se nabízí žákům, kteří mají zájem a dovršili 8. rok života. Kurz se otvírá na začátku druhého pololetí a trvá 1,5 roku.

Děti po prvním sv. přijímání se mohou v případě zájmu zapojit  do skupiny katecheze k prohloubení křesťanského života.

Svátost smíření:

Pro svátost smíření je k dispozici pravidelně kaplan školy anebo jiný kněz každý čtvrtek odpoledne před a po mši sv. a kdykoli na požádání. Seznam kněží je uveřejněn na nástěnce a webu školy.

Dvakrát do roka (advent a postní doba) nabízíme celé školní rodině oslavu svátosti smíření.

Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé:

Setkání je určeno pro žáky 6. –9. třídy a 1. ročník GYMA  v prostorách budovy kláštera a přilehlých venkovních prostorách ve sv. Dobrotivé. Zde budou mít žáci příležitost více se poznat mimo školu formou tematické hry s důležitými akcenty, které korespondují s celoročním cílem.

Pastorace pro zaměstnance:

Všichni zaměstnanci školy se 3x ročně účastní rekolekcí zaměřených na duchovní život. První probíhá v přípravném týdnu (téma: augustiniánská spiritualita), druhá v adventu a třetí v době postní. Probíhají jako půldenní zastavení a setkání se sebou samým, s kolegy a s Bohem. Během celého roku je k dispozici kněz – augustinián (nejen k duchovnímu rozhovoru).

 Pastorace pro rodiče:

Pro rodiče se připravují rekolekce 2x ročně – v adventu a v postní době ve spolupráci s farností sv. Tomáše.

Součástí setkání je nabídka duchovního tématu a možnosti duchovního rozhovoru se školním kaplanem nebo s ředitelem školy. Při přípravě a organizaci spolupracujeme se sdružením rodičů.

Doporučení: snažit se denně v rámci rodinné modlitby přečíst úryvek z Bible.

Pastorace pro prarodiče:

Prarodiče mají velký vliv na výchovu svých vnoučat. Škola jim nabízí během školního roku jedno setkání. Podporujeme prarodiče v jejich roli a působení a chceme s nimi sdílet radosti a starosti jejich služby v rodině. Je pro nás důležité, že se prarodiče modlí za školu. O to je také prosíme.

Rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy mohou kdykoli požádat augustiniány o duchovní rozhovor anebo doprovázení.

 

Projekty:

Během roku škola realizuje projekty obsažené v ŠVP. Jejich cílem je propojit konkrétní činnosti žáků s vírou. Jsou to zejména tyto:

Den sv. Václava ( běh sv. Václava)

1989-2019. Sv. Anežka (11.-15.11.2019)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ( Návštěva hřbitovů)

Narozeniny sv. Augustina  a Augustiniánský týden (seznámení se životem a posláním sv. Augustina)

Adventní příprava ( Živý Betlém)   

Oslava svátku sv. Mikuláše (Návštěva sv. Mikuláše)

Adventní trhy

Tříkrálová sbírka ( zapojujeme se do sbírky pro potřebné)

Projekt dětí v Kongu (podporujeme různými sbírkami pomoc dětem v augustiniánských školách a centrech v Kongu)

Postní radostná doba (Živé pašije)

Velikonoce ( Via lucis)

Den otců (setkání s tatínky s duchovním programem)

Den matek (setkání s maminkami s duchovním programem)

Fiestas – Škola slaví!

Tábor s duchovním programem

Summer school s duchovním programem

Pravidelná návštěva Thomayerovy nemocnice

 

Obecné zásady platné po celý rok

Prolnutí křesťanství do naukových a výchovných předmětů:

Učitelé a vychovatelé usilují o propojování křesťanství se svými předměty, i se všemi dalšími činnostmi s dětmi. V oblasti naukové seznamují žáky s osobnostmi křesťanských vědců, myslitelů, spisovatelů, básníků, hudebníků, politiků, sportovců i jiných. V oblasti výchovné uplatňují křesťanské zásady výchovy, poukazují na smysl křesťanského způsobu života. Klademe důraz na vlastní křesťanský příklad všech pracovníků školy.

Kaple:

Kaple sv. Rity je místem setkání s Bohem. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy do ní mají přístup.

Církevní rok a svátky:

Učitelé i žáci prožívají církevní rok spolu s církví. To se projevuje i v atmosféře ve třídách. Ve škole učitelé společně s dětmi tematizují jednotlivá období církevního roku, která právě prožívají.

DPS20192020

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Ředitelské volno

   Duben 6 - Duben 8
  2. Velikonoční prázdniny

   Duben 9 - Duben 13
  3. Přijímací zkouška gymnázia (1. termín)

   Duben 14
  4. Třídní schůzka : 4. třída-Řím

   Duben 14 @ 17:00 - 18:00
  5. Třídní schůzka : 5. třída-Milán

   Duben 14 @ 17:30 - 18:30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina