ŠVP MŠ

Mateřská školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠVP MŠ

Mateřská škola sv. Augustina

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

 Všemi smysly, rozumem a srdcem“

 Motto:

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“

(sv. Augustin)

OBSAH

Identifikační údaje školy

Historie školy

Charakteristika školy

Charakteristika vzdělávacího programu

Podmínky a organizace vzdělávání

Vzdělávací obsah (integrované bloky a témata)

Hodnocení – evaluace

Přílohy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Název školy: Mateřská škola a základní škola sv. Augustina

Adresa: Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč

IČO: 71341340

IZO: 691 003 050

Právní forma: školská právnická osoba

Ředitel školské právnické osoby: P. Mgr. Juan Provecho, OSA

Telefon: 725 464 504

E-mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

Webové stránky: www.skolasvatehoaugustina.cz

Zřizovatel: Česká provincie řádu sv. Augustina

Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem

Stanovená kapacita: 50 dětí

Věk dětí: 3 – 6 let

Provozní doba: 7.30 – 17.00 hodin

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola sv. Augustina (MŠA) vznikla v roce 2010 z iniciativy České provincie řádu sv. Augustina. Vychází z tradice augustiniánského školství. V ČR se tak stává jednou ze solidních předškolních institucí křesťanského typu, která může navíc čerpat z osvědčených zkušeností mnoha odborníků z více než 270 augustiniánských školských zařízení na celém světě.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

MŠA se nachází v Praze 4. Dopravní dostupnost k areálu je velmi dobrá, lze sem dojet metrem, autobusem i autem.

Součástí areálu školy jsou hřiště, tělocvična a zahrada.

Škola sídlí v pronajaté budově Školských sester De Notre Dame.

Vybavení školy odpovídá všem požadovaných normám. Církevní mateřská škola využívá v budově ZŠ kapli sv. Rity.

MŠA je otevřena dětem rodičů, kteří preferují školu s křesťanskou pedagogikou, a je otevřena i dětem z nevěřících rodin. Jde o školu rodinného typu s kapacitou nejvýše 50 dětí. Rodinný charakter školy zaručuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti.

Činnost MŠA je založena na velmi úzké spolupráci s rodiči, kteří se svými podněty a nápady mají možnost zapojit do jejího běžného chodu. Škola předpokládá aktivní přístup rodičů k výchovně-vzdělávacímu procesu, respektování hodnot školy, považuje za důležitý společný postup a podporu při řešení eventuálních problémů.

Škola je připravena sdílet radosti i starosti rodin dětí, učitelů i zaměstnanců.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Škola má vlastní výchovně-vzdělávací program, vycházející z principů augustiniánské pedagogiky, dlouhodobých pedagogických zkušeností a konkrétních podmínek. Čerpá z křesťanských a od toho odvozených morálních a etických hodnot, jako jsou pravda, láska, přátelství, úcta, pokora, tolerance, solidarita, spolupráce, umění darovat i přijímat s láskou a porozuměním, umění odpouštět a další.

MŠA chce dítě vést k poznání vlastní jedinečnosti, hodnoty druhého, k ochraně života v jakékoli jeho podobě a uvědomění si krásy světa. Osvojit si tyto hodnoty znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje přírody a společnosti, chápat jejich vzájemnou souvislost a být přesvědčen o nutnosti vzájemné harmonie ve vztazích k sobě samému, člověka k člověku, člověka k přírodě, člověka ke společnosti a člověka k Bohu.

V předškolním věku si dítě utváří pohled na svět. Nachází se v počátcích svého citového i sociálního vývoje, učí se poznávat svět všemi smysly. Pro pedagogy, vychovatele i rodiče je to nejpříhodnější čas, kdy začít dítě cíleně a v kolektivu seznamovat se zmíněnými hodnotami a postoji.

Hlavní důraz MŠA klade na společné zážitky při objevování světa, na slavení, na samostatné myšlení a radostné prožívání předškolního období.

Školní vzdělávací program MŠA nazvaný „Všemi smysly, rozumem a srdcem“ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) tak, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ni běžně kladeny, a připravit ji na ty, které ji v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

JEDNÁ SE O TYTO RÁMCOVÉ CÍLE A KOMPETENCE

Rámcové cíle:

– rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání sebe, druhého, světa a Boha

– osvojení křesťanských hodnot, na nichž je založena evropská společnost

– získání samostatnosti a zodpovědnosti odpovídající věku

– vytváření zárodku občanských postojů

Klíčové kompetence:

kompetence k učení (dítě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, ptá se proč apod.)

kompetence k řešení problémů (dítě řeší problémy, na které stačí, na základě bezprostřední zkušenosti, dovednosti a úsudku úměrně věku, nevyhýbá se řešení problémů a nebojí se chybovat při jejich řešení apod.)

kompetence komunikativní (dítě ovládá řeč, ve které bude dále vzděláváno, dokáže se vyjadřovat a sdělovat srozumitelně své prožitky, seznamuje se s anglickým a španělským jazykem apod.)

kompetence sociální a personální (dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, rozpozná nevhodné chování, dodržuje dohodnutá pravidla, spolupracuje, respektuje všechny pracovníky ve škole a rodiče, rozpozná dobré a zlé jednání a dokáže se zlému jednání bránit apod.)

kompetence činnostní a občanské (dítě si uvědomuje svá práva a práva druhých, má smysl pro povinnost, dbá na zdraví své i druhých, je ochotné, nezištné v pomoci druhému apod.)

Výše citované cíle a kompetence jsou rozpracovány do dílčích cílů a kompetencí v jednotlivých integrovaných blocích, pokrývajících jednotlivé oblasti vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a Bůh).

Metody práce vycházejí z osvědčených dlouholetých pedagogických přístupů rozvíjených v augustiniánské pedagogice. Metody podporují kooperativní a prožitkové učení, škola je zdrojem poznání důvodů, proč žít, přičemž je žák cílem i protagonistou výchovy a vzdělávání.

Vzdělávací program využívá rozmanité možnosti, které nabízí hudba, zpěv, dramatizace,   lidová slovesnost, krásné umění, seznamování s cizími jazyky, společné prožitky při dobrodružství objevování nového, vycházky a výlety.

Filosofie výchovy zahrnuje nejen dítě, ale i všechny, kteří se na jeho výchově a vzdělávání podílejí.

PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní i vnější prostory školy jsou bohatě členěny, což umožňuje nalézt dětem během dne klid a soukromí, dává jim možnost činností v menších skupinách nebo pohybového a hlasového uvolnění. Odpovídají všem vyhláškám, které se vztahují ke Školskému zákonu č. 561/2004 Sb.

Věcné vybavení školy: škola disponuje dostatečně velkými prostory, zařízení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, používané pomůcky a hračky odpovídají věku a pedagogickým nárokům, jsou nezávadné, bezpečné, estetické.

V areálu školy se nachází zahrada i hřiště.

Vnitřní i venkovní prostory MŠA splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Děti používají školní oblečení s logem školy.

Životospráva: Společná strava je plnohodnotná, vyvážená a splňuje zdravotní a hygienické požadavky. Při celodenním pobytu dítěte se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Děti mají ve školce zajištěn pravidelný denní rytmus a řád.

Psychosociální podmínky

Všichni pracovníci MŠA si uvědomují, že je nezbytné, aby vytvořili přátelské a vstřícné prostředí založené na vlastním osobním příkladu.

Prostředí MŠA zajišťuje a zahrnuje:

– nepřítomnost ohrožení (vytváří prostředí lásky, důvěry, tolerance, spravedlnosti a respektu k individualitě každého dítěte zvlášť)

– smysluplný obsah (komunikuje s dětmi způsobem blízkým jejich vnímání a chápání)

– možnost výběru (umožňuje volbu činnosti při řízené i volné práci a hrách)

– přiměřený čas (děti mají vždy možnost svoji hru a činnost bez stresu dokončit, k tomu slouží i případné individuální zadání tak, aby výsledek byl vždy povzbuzující a zážitek radostný)

– vhodné prostředí (volba hraček, jejich obměňování, modernizování i vytváření – to vše směřuje k rozvíjení fantazie při činnostech i hrách)

– spolupráci (kromě vytváření vhodných skupinek je nezbytný příklad spolupráce mezi učiteli, zaměstnanci a rodiči)

– okamžitá zpětná vazba (hodnotí dané činnosti, chování a projevy a vyvozuje z nich závěr, který je spravedlivý a nepostrádá pochvalu)

– požadované zvládnutí problému (dává možnost opakování, zkoumání, schopnosti požádat o pomoc, citlivost učitele pro možnosti dítěte)

– pravidelná ranní setkání, která jsou místem ke ztišení, povzbuzení, oslavě, naslouchání, popovídání si a jsou východiskem pro objevy nového dne.

Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

MŠA respektuje individuální potřeby a možnosti každého dítěte. Dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou bezplatně poskytovány podpůrná opatření, která realizuje MŠA.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

Dále se MŠA řídí dle platného doporučení RVP PV.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

MŠA věnuje pozornost mimořádně nadaným dětem a podporuje jejich rozvoj.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

MŠA neposkytuje z rozhodnutí zřizovatele školy výchovu a vzdělání dětem od 2 do 3 let věku.

ORGANIZACE PROVOZU A ŘÍZENÍ

Škola má vytvořena pravidla pro správný chod.

Před nástupem dítěte do školy proběhne schůzka rodičů, na níž dostanou všichni informace o chodu mateřské školy. Zároveň proběhnou individuální setkání ředitele a učitelů s rodinou dítěte.

Podle potřeb dětí vznikne individuálně přizpůsobený adaptační režim i následné působení na dítě.

Organizace činností během dne se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuální situaci. Učitel je schopen přijímat potřeby žáka a doporučit, co je nejdůležitější tady a teď.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné dítě nesmí být preferované nebo podceňované.

Škola vytváří pocit bezpečí na základě společně stanovených pravidel. Dítě je vedeno k vědomí, že je přes svou nedokonalost milováno.

Dítě dostává jasné a srozumitelné pokyny.

Dítě se chodu a budování školy aktivně účastní, je na něm osobně zainteresováno.

Výchova probíhá v duchu vzájemné tolerance a ohleduplnosti, v duchu společenství a vzájemného přátelství.

Ve škole je vyloučeno dělení podle sociálních, rasových, národnostních nebo jiných rozdílů.

Děti se učí pečovat o prostředí, ve kterém se pohybují, aby se v prostředí školy cítily jako doma.

Do činnosti školy jsou zahrnuty společné oslavy školní i mimoškolní – svátky, narozeniny, významné události rodiny, školy, dny liturgického roku, dny augustiniánských svátků, významné dny obce, státu a světa.

MŠA má děti zapsány do třech tříd dle věku. O děti pečují kvalifikovaní pedagogové. O čistotu a pořádek se starají provozní zaměstnanci. Pedagogický sbor pracuje jako tým za spoluúčasti rodičů.

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na aktuálně vzešlé situace tak, aby vytvářel pohodu a radost z pobytu ve škole.

Denní režim (podle věkových skupin)

Třídy – I. (věk 3-4), II. (věk 4-5), III. (věk 5-6)

I., II., III.

07.30 – 08.40 spontánní hra, individuální činnosti s dětmi, úklid hraček

08.40               začátek programu

08.40 – 09.00 ranní setkání, modlitba, cvičení

09.00 – 09.30 první dopolední blok (za příznivého počasí program venku)

09.30 – 10.00  svačina

10.00 – 10.30 druhý dopolední blok (za příznivého počasí program venku)

10.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.00 příprava na oběd, hygiena

12.00 – 12.30 oběd

12.30 – 12.45  odchody dětí po obědě

 1. II., III.

12.45 – 14.30 odpočinek                                          12.45 – 13.30 odpočinek

14.30 – 15.00  svačina                                               13.30 –14.30   první odpolední blok

14.30 – 15.00  svačina

15.00 – 17.00 Pobyt venku. Odpolední činnosti (spontánní a námětové hry, pobyt na zahradě)

(17.00 – 19.00 nabídkové činnosti pro rodiče)

V denním režimu se naplňují cíle našeho kurikula prostřednictvím obsahově i tematicky zajímavých činností v souladu s cíli RVP PV. Spontánní hry se střídají s řízenou činností, ale i s odpočinkovými prvky (poslech hudby, vyprávěného nebo čteného příběhu).

Činnosti, které lze provádět venku, přenášíme na zahradu.

Pod zkušeným pedagogickým vedením probíhá výuka cizích jazyků, kterou vedou rodilí mluvčí.

V případě potřeby je možné pro děti zajistit logopedickou péči.

Děti mají možnost pohybovat se v přírodním prostředí. Kromě denního pobytu venku, vycházek, výletů mohou využít i pobyt v objektu mimo Prahu.

Učitelé, zaměstnanci a rodiče tvoří jeden celek, kterému leží na srdci dobrá výchova dětí jako

společný cíl. Všichni mají možnost se účastnit aktivit, které v zájmu plnění cílů augustiniánské pedagogiky nabízí augustiniánská komunita. Jedná se o odborné vzdělávání, semináře, společné výlety, poutě a nabídku duchovních aktivit.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

4 mušle směřující

– k sobě          Já

– k druhému    Ty

– ke světu       Svět

– k Bohu         Bůh

Augustiniánská pedagogika pojímá vzdělání jako cestu ke hledání. Život každého člověka od narození je hledáním: štěstí, radosti, spokojenosti, lásky i pravdy. V tomto hledání hraje důležitou roli společenství. Děti a učitelé se učí společně hledat a sdílet to, co objevili.

Na cestě se setkáváme s následujícími hodnotami: niterností, svobodou, moudrostí, pravdou, láskou, přátelstvím, společenstvím, zvědavostí, dobrem, transcendencí, službou, dostupností.

Školní vzdělávací program MŠA je sestaven do čtyř výchovně vzdělávacích celků, čtyř mušlí. Tyto mušle znamenají hledání cesty, jež jsou v ročním plánu školy integrovanými tematickými bloky.

Mušle jsou v ŠVP PV rozpracovány do jednotlivých obecných témat a podtémat, umožňujících tvůrčí rozpracování samotnými učiteli v třídním vzdělávacím programu (TVP).

Cíle, očekávané kompetence a činnosti škola vybírala v souladu s výchovně vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Programem se prolíná 6 vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociokulturní, environmentální, duchovní).

 1. mušle: „JÁ“

Obsah: První mušle vede dítě k tomu, aby si uvědomilo dar svého života, vážilo si jej, poznalo svou jedinečnost, vážilo si jí a přijímalo sama sebe takové, jaké je. Výchovou a vzděláváním bude dítě rozvíjet samostatnou sebevědomou osobu, zodpovědnou za svá rozhodnutí a činy, která si současně váží druhého.

Cíle:

– poznávání vlastní identity a uvědomování si vlastního těla

– poznávání Boha jako svého Stvořitele

– osvojení si dovednosti potřebné k ochraně života, zdraví, bezpečí, pohody a pro zdraví prospěšný styl života

– rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

– rozvoj a kultivace smyslového vnímání, včetně paměti

– uvědomování si citů, emocí, podpora sebevědomí, sebedůvěry, citové samostatnosti

– rozvoj tvořivého vyjadřování skrze výtvarné umění, hudbu, dramatizaci

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích k druhým dětem i dospělým

– vytváření základů estetického vnímání

– vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

– rozvoj schopnosti vážit si svého života a života ve všech jeho formách

– vytváření povědomí o místě v rodině (i širší), v zatím známém světě

Očekávané kompetence:

– zvládá základní pohybové dovednosti, dokáže sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb a zvládá prostorovou orientaci

– ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem

– vnímá všemi smysly, zvládá koordinaci ruky a oka

– zvládá sebeobsluhu a nebojí se požádat o pomoc v případě, kdy na danou věc nestačí

– pojmenuje části těla, má povědomí o svém narození a vývoji, rozlišuje, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí, má povědomí o ochraně svého fyzického i duševního zdraví, ví, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc

– správně vyslovuje a ovládá dech i intonaci řeči

– samostatně a smysluplně vyjádří své myšlenky a nápady

– porozumí slyšenému slovu a zachytí hlavní myšlenku výtvarně, dramatizací apod.

– záměrně se soustředí na činnost, udrží pozornost a činnost dle svého tempa dokončí

– uvědomuje si svoji samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a umí je vyjádřit, umí vyjádřit souhlas i nesouhlas – dokáže říci „ne“ zvláště v ohrožujících situacích (neznámí lidé, násilí)

– rozhoduje o svých činnostech a učí se nést za svá rozhodnutí odpovědnost

– zvládá své emoce a chování (radost, smutek, zklamání, zklidnění, vztek)

– uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, učí se druhého respektovat, včetně jeho individuálních potřeb

– ví, jak se bránit projevům násilí

– adaptuje se na nové prostředí

– umí si všímat potřeb druhých a nabídnout pomoc

– ví, jak se má správně chovat k dospělým

– umí dodržovat dohodnutá pravidla

– osvojí si elementární poznatky o sobě, o Bohu, rodině, zrození nového života a jeho vývoji

Činnosti:

– pohybové hry a činnosti (zdravotní cvičení, dechová cvičení, odpočinek, turistika), manipulační hry pro rozvoj jemné motoriky (třídění, přebírání, navlékání, práce s papírem, přírodninami, drobným materiálem apod.)

– hudební, výtvarná a dramatická výchova, ranní a další setkávání (slavení, hodnocení, sdílení)

– poslech vyprávění, četby, možnost vyjádření vlastních reakcí

– hry rozvíjející smysly (možnost odhalení nedoslýchavosti, slabozrakosti či vad řeči a včasné odeslání do odborné péče)

 2. mušle: „TY“

Obsah: Na základě vzájemné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty a respektu jeden k druhému vytváří druhá mušle společenství augustiniánské mateřské školy, podporuje je společnými zážitky dětí, pedagogů, rodičů i ostatních členů širšího augustiniánského společenství.

Cíle:

– rozvoj komunikačních verbálních i neverbálních dovedností a kultivovaného projevu ve společenství

– rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

– rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

– posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (k rodině, v MŠ, ve skupině, na veřejnosti) a postojů (tolerance, respekt a přizpůsobivost)

– vytvoření povědomí o základních morálních a etických hodnotách a jejich rozlišování (dobro, zlo, pravda, lež apod.)

– rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se a spolupracovat

– osvojení si dovednosti k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a spoluvytváření zdravého, bezpečného a podnětného prostředí (příprava oslav, výzdoba tříd, výroba dárků, pomoc apod.)

– vytváření vztahu k Bohu jako blízké osobě

Očekávané kompetence:

– chová se tak, aby neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých a pomohlo druhému, který sám na situaci nestačí

– rozlišuje aktivity, které mohou zdraví druhých i stav životního prostředí podporovat nebo ničit

– domluví se slovy i gesty, umí vést rozhovor, poslouchat, sledovat řečníka i obsah řeči, ptát se, nehovořit, je-li to třeba

– dovede okamžitě řešit problémy, úkoly a situace, těšit se z radosti druhých a vcítit se do situace druhých

– umí navazovat kontakty s dospělými, ale chovat se obezřetně při setkání s neznámým člověkem

– dbá, aby se umělo oprostit od nepříjemných projevů sobectví vůči druhým

– uplatňuje základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (pozdravit, rozloučit se, poděkovat, poprosit, uposlechnout pokynu)

– dodržuje stanovená pravidla vzájemného soužití (ve škole se vytvářejí ve spolupráci s dětmi) i pravidla her

– vnímá Boha jako toho, kdo chce jeho dobro

Činnosti:

– jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti pro druhé i pro sebe (oblékání, osobní hygiena, prostírání stolů, úklid hraček apod.)

– společné diskuse, rozhovory (individuální i skupinové)

– recitace básniček, společný zpěv písniček, dramatizace pohádek nebo příběhů s tematikou dětem blízkou (z prostředí dětského světa, přírody i současného technického světa)

– práce s knížkou (naslouchání četbě, prohlížení, obkreslování z knížek, ilustrování, spontánní kresba)

– námětové hry (na rodinu, na lékaře, na školu, na dopravu apod.)

– situační hry (bezpečnost na silnici, při pobytu v lese, u vody apod.)

– společné oslavy narozenin, svátků, církevních oslav, dodržování lidových tradic

– společná pracovní činnost na zahradě

– kulturní akce pro rodinu, výstavy a veřejné přehlídky činností

– návštěvy potřebných – domov pro seniory apod.

3. mušle: „SVĚT“

Obsah: Třetí mušle umožňuje seznamovat se s rozmanitostí a krásami světa, zejména krásami stvořené přírody, kultury a umění, a uvědomovat si, že na světě nejsem jen JÁ a TY, ale také jiná stvoření, která na Zemi chtějí žít v bezpečí.

Cíle:

– rozvoj fyzické a psychické zdatnosti (účast na výpravách, exkurzích, škola v přírodě)

– objevování světa všemi smysly

– osvojení dovedností předcházejících čtení, psaní a počítání

– posilování přirozených poznávacích procesů (zvídavost, zájem, radost z hledání a objevování)

– vytváření pozitivního vztahu k učení a základů pro práci s informacemi

– rozvoj citového vztahu k okolnímu světu

– podpora sounáležitosti se světem

– podpora sounáležitosti s dětmi jiných národností, jazyků a vyznání

– vytvoření zdravého základu estetického vztahu ke světu, ke kultuře a k umění

– osvojení si jednoduchých poznatků o světě (přírodě, kultuře, technice)

– pochopení změn okolo nás (změny v přírodě – střídání ročních období, plynutí času, změny způsobené lidskou činností v dobrém i škodícím)

– ochrana kulturního dědictví společnosti

– ochrana prostředí pro život

– rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, svojí zemí

– vedení k rozlišování pravdivosti a nepravdivosti mediálních zpráv, reklam

– rozvoj poznávání místa Boha ve světě

Očekávané kompetence:

– zvládá pohyb v obtížnějším terénu, překonává přirozené překážky, dokáže se orientovat v prostoru

– seznamuje se se zásadami bezpečnosti silničního provozu

– vnímá svět všemi smysly

– rozlišuje prostřednictvím sluchu (např. pozná, odkud zvuk přichází, rozpozná začáteční i koncové písmeno slova)

– rozlišuje a zná některá písmena a číslice, pozná své napsané jméno

– projevuje zájem o knihy jako zdroj informací, dobrodružství a všemožného poznávání

– pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

– chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy, včetně základní orientace v čase (zná číselnou řadu v rozsahu první desítky, pojmy typu více, méně, první, poslední, vpravo, vlevo, za, těsně za, uprostřed, nad, ráno, v poledne, večer, včera, dnes, zítra apod.)

– vnímá potřeby druhého i světa

– dokáže zachytit skutečnosti okolního světa prostřednictvím různých technik (výtvarné, dramatické, hudební apod.)

– vnímá umělecké, kulturní podněty (návštěva divadel, koncertu, výstavy)

– orientuje se bezpečně v okolním prostředí, a ví, co dělat v případě, že se ztratí (ví, že má zachovat klid, zná své jméno, příjmení, název mateřské školy, adresu bydliště)

– má zažité elementární poznatky o světě (z oblasti přírody, kultury i techniky)

– vnímá, že svět má svůj řád a zákonitosti vycházející od Boha a respektuje je (přispívá v rámci svého věku ke zdravému přístupu k životu kolem sebe)

– uvědomuje si nebezpečí některých věcí a situací (manipulace s nebezpečnými předměty, přírodní živly)

– navazuje kontakty s dospělými, ale chová se obezřetně při setkání s neznámým člověkem

– uplatňuje základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (pozdravit, rozloučit se, poděkovat, poprosit, uposlechnout pokynu)

– dodržuje stanovená pravidla vzájemného soužití (vytváříme je spolu s dětmi) i pravidla her

– ví o tom, že kromě těla je nutné kultivovat svoji duši

– ví o sounáležitosti s těmi, kteří věří Bohu

Činnosti:

– společné výpravy do přírody, za kulturními památkami, návštěvy muzeí, knihoven, galerií, exkurze, divadelních představení, ekologicky motivované hry

– návštěvy dopravního hřiště

– účast na přírodovědných výchovných programech, zkoumání věcí okolo sebe (počasí, ročních období, přírodnin, živočichů, rostlin, technických věcí apod.)

– nácvik jednoduchých her, pásem, představení

– hry rozvíjející empatii a sounáležitost s druhým, přírodou i se světem, povzbuzování k zájmu o vše okolo nás, ochrana přírody (úklid lesa, třídění odpadového materiálu), drobné práce spojené s činností na zahradě apod.

 4. mušle: „Bůh“

Obsah: Čtvrtá mušle nabízí přiblížení existence Boha a jeho vztahu k lidem na základě poznávání dokonalosti stvoření; vztah Bůh a člověk i člověk a Bůh bude objevovat v biblických příbězích, umožní chápat svoji jedinečnost, nekonečnost dobra Boha vůči všem lidem, příklad dospělých v jejich vztahu k Bohu, seznámí dítě prakticky s některými úkony souvisejícími s liturgickým rokem, nechá jej poznávat dobro a užitek rozhovoru s Bohem.

Cíle:

– vytváření vztahu k Bohu jako blízké osobě

– rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citový vztah k Bohu

– základy komunikace s Bohem

– vytvoření povědomí o základních morálních a etických hodnotách a jejich rozlišování (dobro, zlo, pravda, lež apod.), objasní jejich původ a závaznost nejen pro děti, ale i dospělé

– rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí a uvědomovat si nutnost spolupráce s nimi

Očekávané kompetence dítěte:

– vnímá Boha jako toho, kdo chce jeho dobro

– vnímá život svůj a rodiny jako dar, o který je třeba pečovat a podílet se na jeho rozvoji

– dovede zařadit základní svátky do běhu liturgického roku (advent, Vánoce, půst, Velikonoce, osobnost sv. Augustina, květen jako mariánský měsíc, dušičky apod.)

– ví, co za knihu je Bible

– ví, jakým způsobem se může k Bohu obracet

– orientuje se v liturgickém prostoru a zná základní způsob chování v něm

– umí rozlišit pohádku a biblickou zvěst

– ví, co je charita, a dovede se rozhodnout pro pomoc druhému

– chápe přiměřeně svému věku, které jednání odporuje Božím záměrům

– umí si odepřít potěšení ve prospěch druhého

Činnosti:

– poslechy a jednoduché interpretace základních biblických příběhů slovně nebo výtvarně

– poslech příběhů, které aktuálně mapují život dětí a vztahují se k správným postojům v rámci Božího řádu a následné povídání si o nich

– návštěva liturgického prostoru, účast na liturgii

– návštěva kláštera zřizovatele a poznání jeho členů

– poslech církevní hudby

– účast na některé z poutí

– zhotovování dárků pro potěšení nemocných, potřebných

– návštěva starých lidí ve farnosti v obvodu místa školy

– nácvik recitací a zpěvu k různým obdobím liturgického roku, oslavám školy, návštěvám nemocných a potřebných

– chvály, prosby, děkování – slovy, kresbou, zpěvem

PŘÍLOHA

Rozpracování konkrétních vědomostí, schopností a dovedností dětí dle věkových skupin

 Škola klade důraz na aktivní spolupráci rodičů a pedagogů při rozvoji a stimulaci dítěte. Předpokládá, že se na výchově budou podílet všechny zúčastněné strany a společně se budou zajímat o vývoj dítěte, o vytvoření co možná nejlepších podmínek, ve kterých vyrůstá a rozvíjí se podle svých možností, a o zajištění individuálního přístupu.

Následující rozpracování konkrétních vědomostí, schopností a dovedností dětí podle věku se má stát výchozím bodem a vodítkem spolupráce pedagogů a rodičů.

Kromě konkrétních specifik vzdělávacího obsahu MŠA, při rozpracování toho, co by dítě v kterém věku mělo umět a co, kdy a jak u dítěte rozvíjet, čerpáme a odkazujeme na odbornou publikaci – Bednářová, Jiřina; Šmardová, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno 2007. Tato kniha poskytuje určitý systém a poukazuje na dílčí oblasti vývoje dítěte, na jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost.

MŠA má děti zapsány do třech tříd podle věku. Ve třídách jsou rozvíjeny vědomosti, schopnosti a dovednosti odpovídající konkrétním vývojovým potřebám dítěte s ohledem na jeho věk a individualitu.

Opěrným bodem je pro nás sledování a rozvoj oblastí, které jsou konkrétně pro každou věkovou skupinu rozpracovány v příloze:

 • Motorika, grafomotorika, kresba
 • Zrakové vnímání a paměť
 • Vnímání prostoru a prostorové představy
 • Vnímání času
 • Řeč
 • Sluchové vnímání a paměť
 • Základní matematické představy
 • Sociální dovednosti
 • Hra
 • Sebeobsluha a samostatnost

Kromě těchto oblastí se v MŠA rozvíjejí a klade se důraz na další konkrétní schopnosti, dovednosti a vědomosti, na které se navazuje výuka Základní školy sv. Augustina.

Idea MŠ a ZŠ sv. Augustina je od svého počátku chápana jako navazující komplex vzdělávání od mateřské školy, přes 1. – 9. ročník základní školy až ke čtyřletému gymnáziu. Vzhledem k tomu i náplň výchovně-vzdělávacích programů jednotlivých stupňů má svou logickou návaznost.

Konkrétní schopnosti, dovednosti a vědomosti, které jsou vyučovány v MŠA (kromě výše zmíněný dle c. d.):

 1. třída – věk 3 – 4 roky
 • zaměření na lateralitu
 • dítě je obeznámeno se s modely čísel 1 – 3, s důrazem na vytvoření správné představy, v případě zájmu se může naučit číslice 1, 2, 3
 • jazyková oblast – angličtina, španělština – seznámení se, dítě poslouchá
 • výchova v hodnotách – každé tři měsíce se věnují nějaké hodnotě
 • duchovní oblast – seznámení se: se znamením kříže, se základními křesťanskými modlitbami, s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem
 1. třída – věk 4 – 5 let
 • dítě pozná písmenka ve vlastním jméně
 • seznamování se samohláskami – má představu o jejich tvaru, spojuje symbol se zvukem
 • sluchová analýza
 • rozvoj logického myšlení – řady
 • seznamování se s modely čísel 4 – 6, s důrazem na vytvoření správné představy, v případě zájmu se může dítě naučit číslice 4, 5, 6
 • jazyková oblast – angličtina, španělština – dítě se seznamuje s probíranou slovní zásobou, přiměřeně reaguje, poslouchá
 • výchova v hodnotách – každé tři měsíce se věnují nějaké hodnotě
 • duchovní oblast – seznámení se: se znamením kříže, se základními křesťanskými modlitbami, s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem

III. třída věk 5 – 6 let

 • seznamování se s písmeny velké abecedy, dítě si vytváří představu o jejich tvaru, v případě zájmu, dovede spojovat symbol se zvukem – výuka genetickou metodou
 • cvičí analýzu a syntézu slov
 • seznamování se s modely čísel 7 – 10, s důrazem na vytvoření správné představy; v případě zájmu, se může dítě naučit číslice 7, 8, 9, 10
 • grafomotorické cviky, důraz na správné návyky při grafomotorice,
 • rozvoj logických představ
 • prostorová představivost
 • jazyková oblast – angličtina, španělština – dítě se seznamuje s probíranými tematickými okruhy, přiměřeně reaguje, poslouchá
 • výchova v hodnotách – každé tři měsíce se věnují nějaké hodnotě
 • duchovní oblast – umí znamení kříže, základními křesťanskými modlitbami (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci), orientuje se v liturgickém prostoru, seznamuje se s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem

Položky pro věk 5 – 6 let je možno využít jako vodítko, jak připravit dítě do Základní školy sv. Augustina a pro posouzení při zápisu do školy.

HODNOCENÍ – EVALUACE

Hodnocení je důležitou částí pedagogické práce. Zpětná vazba umožňuje identifikovat chyby a tím zkvalitnit výchovněvzdělávací proces. Důležitým prvkem je i sebehodnocení. V naší škole bychom se rádi zaměřili na tyto ukazatele: hodnocení ŠVP, hodnocení TVP, hodnocení jednotlivých dětí, hodnocení pedagogů druhými i sebehodnocení vlastní práce.

Škola naslouchá rodičům a všem zaměstnancům, klade důraz na vzájemnou komunikaci v zájmu rozvíjení specifických cílů augustiniánské školy.

Hodnocení ŠVP

Vyhodnocení a naplňování cílů ŠVP se provádí 2x ročně (vždy v pololetí), a to všemi pedagogy na pedagogických poradách, jinak průběžně dle potřeby.

Hodnocení ŠVP rodiči bude prováděno při individuálních rozhovorech a pravidelných společných setkáních rodičů a pracovníků školy.

Zaměřujeme se na následující oblasti

– pedagogický styl a klima školy

– soulad TVP, ŠVP a RVP

– práce pedagogů

– výsledky vzdělávání a výchovy, individuální rozvoj jednotlivých dětí

– spolupráce s rodiči

– spolupráce s augustiniány

– spolupráce s obcí a jinými organizacemi

– vzdělávací nabídka, plánované aktivity

– naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

Tato vyhodnocení slouží k flexibilním změnám a úpravě TVP během školního roku a do dalších let k úpravě ŠVP.

Ředitel vyhodnocuje průběžně naplňování ŠVP prostřednictvím

– odborných a osobních rozhovorů se zaměstnanci

– pravidelných hospitací

– sledováním klimatu ve třídách

– projevů a výtvorů dětí

– záznamů o dětech

– kontrol dokumentace

Hodnocení TVP

Hodnocení třídního vzdělávacího programu provádí pedagogové spolu s ředitelem na pravidelných pedagogických poradách. Zprávu podává pedagog v rámci třídy, zohledňuje v ní celou skupinu i jednotlivé děti.

Hodnotí zde naplňování jednotlivých tematických celků, posuzuje jejich náročnost a osvojení si prvků tématu.

K hodnocení TVP se zapojují individuálními rozhovory i rodiče, kteří mohou obohatit TVP svými nápady a konkrétní pomocí.

Zaměřujeme se na následující oblasti

– klima ve třídě

– vzájemné chování a vztahy mezi dětmi

– náročnost a osvojení si poznatků z probraných témat

– vlastní hodnocení dětí k danému tématu

– spolupráce s rodinou

Hodnocení jednotlivých dětí

Toto hodnocení slouží ke sledování toho, jaké dělá konkrétní dítě ve svém rozvoji pokroky vzhledem ke svým možnostem. K tomu slouží vedení hodnotícího listu každého dítěte, které je součástí jeho portfolia (do portfolia se ukládají převážně jeho pracovní listy, zejména spontánní kresby). Hodnocení dětí se provádí 2 – 3 x za rok (dle individuální potřeby dítěte).

V případě shledání podstatnějšího nedostatku škola rodičům doporučí návštěvu odborníka.

Zaměřujeme se na následující oblasti

– vztah k ostatním dětem a dospělým osobám

– duševní rozvoj dítěte

– vnímání duchovních hodnot

– rozvoj řeči a vyjadřovacích schopností

– sledování slovníku dětí

– sebeobsluha dítěte

– postoje k přijímání nových věcí, informací a prožitkovému učení

– grafomotorika, matematické představy, pohybová koordinace, herní aktivity

Hodnocení a sebehodnocení pedagogů

Hodnocení pedagogů v rámci školy provádí ředitel spolu s vedením řádu augustiniánů jak průběžně, tak v závěrečném hodnocení, a to vždy za konkrétním hodnotícím cílem.

K zlepšení práce pedagogů napomáhají vzájemné hospitace, které jsou zdrojem jiných metod, námětů, inspirací.

Zaměřujeme se na následující oblasti

– systém přípravy na výchovněvzdělávací činnosti

– přístup k dětem, rodičům i ostatním zaměstnancům

– rozvoj pedagogických schopností

– motivace a radost z práce

– sebehodnocení

– průběžné sebevzdělávání

– duchovní zralost

DODATEK-Č.-1-K-ŠVP-1.9.2021

Přílohy:

ocek_vystupy_augustinek+patricius

oček.výstupy_monika

V Praze dne 1. 9. 2017

Mgr. P.  Juan Provecho, OSA

ředitel

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Výlet Brno Mendel. GYMNÁZIUM

   Květen 23
  2. Konzultace 2. třída

   Květen 24 @ 14:00 - 17:00
  3. Konzultace 2. třída

   Květen 25 @ 13:00 - 17:00
  4. Konzultace 3. GYMA

   Květen 26 @ 17:45 - 18:15
  5. Konzultace 3. GYMA

   Květen 27 @ 14:00 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina