PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

Přijímací řízení se řídí § 59–61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Na základě přijímacího řízení v roce 2022 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 24 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K41 – všeobecné

Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 9. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na GYMA řediteli GYMA, a to do 1. března 2022.

Součástí přijímacího řízení na GYMA je jednotná státní přijímací zkouška a školní přijímací zkouška.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě podané řediteli školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 12. dubna 2022, druhý na středu 13. dubna 2022. První náhradní termín pak proběhne 10. května 2022 a druhý 11. května 2022.

Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška proběhne v budově gymnázia ve středu 20. dubna.

Na základě přihlášky zašle ředitel GYMA uchazeči pozvánku k vykonání přijímací  zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny.

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z testu z anglického jazyka (60 minut). Za test z anglického jazyka může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů. Přijímací zkoušky budou obsahovat učivo Rámcového vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy.

Za písemné testy státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, anglický jazyk 50).

Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na GYMA získat ještě nejvýše 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy nebo za účast na olympiádách a znalostních soutěžích.

Za vysvědčení bude každému přiděleno maximálně 9 bodů, za olympiády a soutěže maximálně 1 bod.

Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na GYMA nejvýše 160 bodů,

maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk a literaturu) a maximálně 60 bodů za školní přijímací řízení (50 bodů za školní angličtinu a 10 bodů za prospěch a znalostní soutěže). V případě stejného počtu bodů u více uchazečů bude dána přednost uchazečům v tomto pořadí:

 1. Rozhoduje lepší výsledek ze školního testu z anglického jazyka
 2. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka.
 3. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z matematiky.

Zákonný zástupce má v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se v průběhu přijímacího řízení s podklady a před vydáním rozhodnutí je mu ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době 28. 4. 2022 od 8:00 do 16:30 hodin a 2. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin. Nejpozději do 2. 5. 2022 do 16:00 hodin může podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům. Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 odst.1 správního řádu.

Po řádném termínu státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 24 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:

Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 20 mínus omluvení uchazeči. Ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní zkoušky tak, aby náhradní zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od řádného termínu.  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel GYMA uchazeči nejpozději 7 dní předem. Podobně u státní přijímací zkoušky, jen náhradní termín státní zkoušky určuje MŠMT.  Na základě náhradní zkoušky může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než  nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.

Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 30 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka, 30 bodů ze státní přijímací zkoušky z matematiky a 35 bodů ze školní angličtiny.

Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato  v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 24 uchazečů. Ostatní uchazeči přijati nebudou.

Do 2 pracovních dnů od doručení výsledků státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel na budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně. V případě, že rozhodnutí o nepřijetí nelze doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  na budově školy a na webových stránkách školy.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na GYMA, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se zákonní zástupci uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, mohou odvolat, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že zákonní zástupci podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dnů od doručení rozhodnutí.

Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli GYMA.

 

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ………………………. max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky .…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ……………………………….max. 50 bodů

Známka z ČJ za 8. třídu 2. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z ČJ za 9. třídu 1. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z M za 8. třídu 2. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z M za 9. třídu 1. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z AJ za 9. třídu 1. pololetí …………………………max. 1 bod

Olympiády, soutěže …………………………………,,,,,,…………. max. 1 bod

 

Součet za ZŠ …………………………………………………….. max.10 bodů

 

Vzhledem k tomu, že na naší škole se vyučuje pouze jeden obor vzdělávání, lze na naši školu podat pouze jednu přihlášku.

 

V Praze 11. 1. 2022

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Setkání ve sv. Dobrotivé 1. a 2. GYMA

   Červen 6 - Červen 7
  2. Slavnost Těla a Krve Páně 2023

   Červen 8 @ 8:00 - 17:00
  3. Fiestas 2023

   Červen 9
  4. První sv. Přijímání

   Červen 18 @ 9:30 - 12:00
  5. Uzavření klasifikace

   Červen 22 @ 8:00 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina