Obsah augustiniánských základních hodnot

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Obsah augustiniánských základních hodnot

Augustiniánští vzdělavatelé se zabývají hledáním Boha prostřednictvím hledání pravdy. Usilují o spojení s Bohem prostřednictvím lásky a spojení s Bohem a ostatními ve školním společenství víry.

Považujeme náš účel v křesťanské formaci a vzdělávání studentů za ponejvíce pastorální činnost. Učíme pravdu s láskou a naši studenti získávají spolu s lidskou a vědeckou kulturou znalosti o světě, životě a lidech, které jsou osvíceny vírou. Nahlížíme na vzdělání jako takové, které zahrnuje celého člověka a které se uskutečňuje v rámci společenství.

 

 1. Unitas (jednota, společenství)
  Spojení s Bohem a ostatními ve školním společenství víry

Křesťanské chápání společenství být jeden s každým (spolu navzájem) je založeno na našem společném původu ve stvoření Bohem a znovustvoření v Kristu.

Slovy sv. Pavla jsme jedno tělo. S církví se snažíme obnovit praxi raného křesťanského společenství, pro které „bylo společenství věřících jednoho srdce a jedné mysli a nikdo netvrdil, že vlastní nějaké majetky, ale měli všechno společně.“ (Sk 4,32)

Vztahy uvnitř společenství jsou živeny jediností (jednotou) Krista s každým z nás a jeho přítomností ve společenství.

Ukazatelé přítomnosti hodnoty, jak vypadá „Unitas“?

 • Dychtivost sloužit společnému dobru.
 • Ohled k sobě navzájem, naše rozmanitost a naše vlohy.
 • Sdílená identita a příslušnost.
 • Vřelá a trvalá přátelství.
 • Vyjadřování jednoty při setkáních společenství (např. při mši, shromážděních, manifestacích).
 • Uvědomění si univerzality církve a vědomí, že jsme členy globálního společenství.
 • Sdílené společné zážitky, studiích a službě.

 

 1. Veritas (pravda)
  Hledání Boha prostřednictvím hledání pravdy

Jsme zakořeněni v pravdě o sobě samých, jsme si vědomi, že Bůh je zdrojem veškeré pravdy. S vírou a rozumem jak se dvěma křídly létáme k pravdě.

Sv. Augustin trvá na tom, abychom „učili pravdu v lásce.“

Ukazatelé přítomnosti hodnoty, jak vypadá „Veritas“?

 • Říkat pravdu.
 • Hledat pravdu v přátelstvích.
 • Myslet vážně těžkou práci, sebekázeň a sebeuvědomění, které poctivá studie vyžaduje.
 • Znát Toho, kdo je Vtělená Pravda, Ježíše Krista a Jeho spasitelné poselství.
 • Znát cenu člověka jako dítě Boží a transcendentní důstojnost každé lidské bytosti.
 • Energicky zkoumat fyzický (hmotný, hmatatelný) svět a svět ideí s otevřeností k dobru krásy a skutečnosti.
 • Být schopen přemýšlet řádně a kriticky a vyjadřovat své myšlenky jasně a elegantně.

 

 1. Caritas (láska)
  Spojení s Bohem prostřednictvím lásky

Velké přikázání Kristovo je milovat Boha a milovat bližního. Bůh je láska. Školní společenství a vztahy uvnitř něho jsou zvláštním místem, kde tato láska nachází vyjádření.

„Caritas“, kterou lze vyjádřit více než kterýmkoli jedním slovem (ať už je to láska, zájem, oddanost, soucit, starostlivost), je tím impulsem Ducha Ježíšova, který je vyjádřen stovkami laskavých a vlídných způsobů.

Je to „aktivní přátelství“, které zahrnuje jak lásku k Bohu, tak lásku k bližnímu. Je to tehdy, když hlava a srdce podnikají kroky, často s obětí, za dobro jiného či za dobro společenství.

Ukazatelé přítomnosti hodnoty, jak vypadá „Caritas“?

 • Být přítelem.
 • Láskyplné činy.
 • Služba pro společenství.
 • Péče o společné dobro.
 • Sdílení věcí, informací, prostředků, vloh.
 • Osobní zájem o jeden druhého a jejich vzájemná podpora.
 • Nést sdílená břemena a sdílené odpovědnosti.

Vidíme, že tyto tři hodnoty se vzájemně podporují a vyjadřují. Pravda získaná prostřednictvím jak víry, tak i rozumu je základem pro naše chápání skutečnosti. Pravda o Bohu jako o stvořiteli a zdroji života spolu s příchodem Ježíše, který je Tím, kdo je s námi, podporuje naši vzájemnou lásku (lásku jednoho k druhému). Toto spojení s Bohem a jednoho s druhým se projevuje v křesťanském společenství.

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Třídní schůzka třídy Patricius

   Září 22 @ 16:30 - 17:00
  2. Třídní schůzka třídy Sv. Monika

   Září 22 @ 17:00 - 17:30
  3. Svatováclavský běh (turnaj)

   Září 25
  4. Sv. Václav

   Září 28
  5. Setkání pedagogů

   Říjen 5

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina