Provoz školy sv. Augustina ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále „manuál“)

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy sv. Augustina ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále „manuál“)

1 ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. S ohledem na rizika spojená s šířením koronaviru COVID-19 chceme v maximální možné míře zajistit bezpečnost našich žáků. Jejich zdraví je pro nás jednoznačnou prioritou. Naším záměrem je zavést taková interní opatření, která budou ochraňovat zdraví žáků, sníží riziko případného šíření onemocnění COVID-19 školní komunitou a z dlouhodobého hlediska nám umožní efektivně a kvalitně pomáhat rozvíjet všechny stránky osobností našich žáků.
 2. S ohledem na způsob šíření onemocnění COVID-19 je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění COVID-19.
 3. Manuál vychází z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2020/2021.
 4. Při realizaci konkrétních opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

a.Škola zajišťuje v rámci své kompetence dodržování např. dezinfekci rukou, úklid prostor, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

b.Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 3. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 5. Rodiče a zákonní zástupci mají při vstupu do vnitřních společných prostor školy povinnost nasadit si ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen „rouška“), vydezinfikovat ruce a dodržovat hygienická opatření. 7. Pedagogové spadající do ohrožené skupiny tuto skutečnost mohou oznámit vedení školy a na pracovišti se mohou chránit rouškami nebo respirátory, popř. štíty. 9. Osobám s příznaky infekčního onemocnění je zakázán vstup do školy. 11. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.

2 OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 2. Výuka probíhá standardně dle rozvrhu bez omezení počtu žáků ve třídách.
 3. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do areálu školy a pohybu osob před budovami školy.
 5. Rodiče a zákonní zástupci mají při vstupu do vnitřních společných prostor školy povinnost nasadit si ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen „rouška“), vydezinfikovat ruce a dodržovat hygienická opatření. Nemůžou se volně pohybovat po škole!
 6. Každý žák má povinnost být vybaven každý školní den dvěma rouškami a igelitovým sáčkem na uložení roušky v případě, že ji žák nepoužívá.
 7. Pedagogové spadající do ohrožené skupiny tuto skutečnost mohou oznámit vedení školy a na pracovišti se mohou chránit rouškami nebo respirátory, popř. štíty.
 8. Škola žákům i zaměstnancům školy průběžně zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 9. Osobám s příznaky infekčního onemocnění je zakázán vstup do školy.
 10. Škola v souladu s aktuální epidemiologickou situací v průběhu školního roku zváží konání mezitřídních akcí, bude se však v maximální míře snažit zachovat akce třídních kolektivů.
 11. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.

3 HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 3. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 6. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 7. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 8. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 9. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

4 ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU MZČR

 1. Platí obecná doporučení MZČR podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
 2. Vedení školy průběžně sleduje celostátní, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

5 KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID- 19

 1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

a. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

b.příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

c.příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

3. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

4. Žákovi bude umožněn opětovný vstup do školy po předložení vyjádření ošetřujícího lékaře o jeho bezinfekčnosti nebo negativního výsledku testu na onemocnění COVID-19.

5. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem.

6. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

7. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

8. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

9. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Prokázáním se rozumí potvrzení od praktického lékaře.

6 VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 1. Zákonný zástupce nebo zletilý žák má povinnost informovat školu o pozitivním testu bezprostředně poté, co se tuto skutečnost dozvěděl. Školu má v případě výskytu onemocnění kontaktovat příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 2. V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 3. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků.
 4. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 5. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 6. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

7 Školní stravování

 1. . Vstup do jídelny je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy.
 2. Při příchodu do prostoru jídelny je povinnost umýt si ruce a řádně je desinfikovat.
 3. Žáci sedí v jídelně ve třídních kolektivech a bezprostředně po dokončení konzumace jídelnu opustí.
 4. Na jídelní stůl není z hygienických důvodů povoleno odkládání osobních předmětů.
 5. Je posílen dozor v jídelně.

8 Školní družina

 1. S ohledem na aktuální personální možnosti školy budou žáci ve školní družině rozdělení do 4 neměnných skupin.
 2. Vstup do místností školní družiny je povolen pouze žákům a pedagogickým pracovníkům.

9 PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZČR znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace:

 

9.1 Prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to však personální možnosti školy dovolí, budeme poskytovat dotčeným žákům individuální studijní podporu.

 

9.2 Smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či skupiny, budeme DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

 

9.3 Distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také svým personálním možnostem.

 

V Praze 28.8.2020

 

Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Třídní schůzka třídy Patricius

   Září 22 @ 16:30 - 17:00
  2. Třídní schůzka třídy Sv. Monika

   Září 22 @ 17:00 - 17:30
  3. Svatováclavský běh (turnaj)

   Září 25
  4. Sv. Václav

   Září 28
  5. Setkání pedagogů

   Říjen 5

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina