PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM SV. AUGUSTINA 2023/24. Výsledky

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM SV. AUGUSTINA 2023/24. Výsledky
PŘIJATÍ
Číslo přid. Školní – AJ (max. 50 bodů) Státní – JČ (max. 50 bodů) Státní – mat. (max. 50 bodů) Prospěch – známky (M, JČ, AJ) – max. 9 bodů Sout., olymp., (max. 1 bod) Celkem
SŠ21/23 50 49 45 9 153
SŠ16/23 48 45 41 5 139
SŠ10/23 50 44 38 5 1 138
SŠ1/23 50 41 33 9 133
SŠ14/23 50 40 37 3 130
SŠ5/23 39,5 45 38 7 129,5
SŠ4/23 39 41 41 5 126
SŠ20/23 41 40 38 7 126
SŠ2/23 46,5 40 38 1 125,5
SŠ23/23 50 32 38 2 122
SŠ8/23 38,5 40 32 5 115,5
SŠ15/23 42 37 32 3 114
NEPŘIJATÍ
Číslo přid. Školní – AJ (max. 50 bodů) Státní – JČ (max. 50 bodů) Státní – mat. (max. 50 bodů) Prospěch – známky (M, JČ, AJ) – max. 9 bodů Sout., olymp., (max. 1 bod) Celkem
SŠ19/23 43 42 29 0 114
SŠ9/23 43,5 34 26 1 104,5
SŠ6/23 27,5 45 27 4 103,5
SŠ12/23 44 34 20 3 101
SŠ13/23 32 31 33 3 99
SŠ18/23 30,5 42 21 5 98,5
SŠ22/23 38 29 20 1 88
SŠ7/23 40,5 19 25 0 84,5
SŠ3/23 42,5 16 11 1 70,5
SŠ17/23 37 26 5 68
SŠ11/23 20 26 19 2 67

 

Zákonný zástupce má v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se v průběhu přijímacího řízení s podklady a před vydáním rozhodnutí je mu ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době 28. 4. 2023 od 8:00 do 16:30 hodin a 2. 5. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin. Nejpozději do 2. 5. 2023 do 16:00 hodin může podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům. Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 odst.1 správního řádu.

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na budově školy a na webových stránkách školy.

 

***

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Přijímací řízení se řídí § 59–61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Na základě přijímacího řízení v roce 2023 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 24 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód

79-41-K41 – všeobecné.

Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 9. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na GYMA řediteli GYMA, a to do 1. března 2023.

Součástí přijímacího řízení na GYMA je jednotná státní přijímací zkouška a školní přijímací zkouška.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno

konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude

zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pokud se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě podané řediteli školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na  13. dubna 2023, druhý na 14. dubna 2023. První náhradní termín pak proběhne 10. května 2023 a druhý 11. května 2023.

Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška proběhne v budově gymnázia  17. dubna.

Na základě přihlášky zašle ředitel GYMA uchazeči pozvánku k vykonání přijímací  zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny.

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z testu z anglického jazyka (60 minut). Za test z anglického jazyka může uchazeč získat do přijímacího řízení na GYMA nejvýše 50 bodů. Přijímací zkoušky budou obsahovat učivo Rámcového vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy.

Za písemné testy státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, anglický jazyk 50).

Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na GYMA získat ještě nejvýše 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy nebo za účast na olympiádách a znalostních soutěžích.

Za vysvědčení bude každému přiděleno maximálně 9 bodů, za olympiády a soutěže maximálně 1 bod.

Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na GYMA nejvýše 160 bodů,

maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk a literaturu) a maximálně 60 bodů za školní přijímací řízení (50 bodů za školní angličtinu a 10 bodů za prospěch a znalostní soutěže). V případě stejného počtu bodů u více uchazečů bude dána přednost uchazečům v tomto pořadí:

 1. Rozhoduje lepší výsledek ze školního testu z anglického jazyka.
 2. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka.
 3. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z matematiky.

Zákonný zástupce má v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se v průběhu přijímacího řízení s podklady a před vydáním rozhodnutí je mu ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době 28. 4. 2023 od 8:00 do 16:30 hodin a 2. 5. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin. Nejpozději do 2. 5. 2023 do 16:00 hodin může podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům. Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 odst.1 správního řádu.

 

Po řádném termínu státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 24 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší.

Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 24 minus omluvení uchazeči. Ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní zkoušky tak, aby náhradní zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od řádného termínu.  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel GYMA uchazeči nejpozději 7 dní předem. Podobně u státní přijímací zkoušky, jen náhradní termín státní zkoušky určuje MŠMT.  Na základě náhradní zkoušky může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.

Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 30 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka, 30 bodů ze státní přijímací zkoušky z matematiky a 35 bodů ze školní angličtiny.

Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato  v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 24 uchazečů. Ostatní uchazeči přijati nebudou.

Do 2 pracovních dnů od doručení výsledků státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel na budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně. V případě, že rozhodnutí o nepřijetí nelze doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na budově školy a na webových stránkách školy.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na GYMA, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se zákonní zástupci uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, mohou odvolat, a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že zákonní zástupci podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dnů od doručení rozhodnutí.

Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli GYMA.

 Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ………………………. max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky .…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ……………………………….max. 50 bodů

Známka z ČJ za 8. třídu 2. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z ČJ za 9. třídu 1. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z M za 8. třídu 2. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z M za 9. třídu 1. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z AJ za 9. třídu 1. pololetí …………………………max. 1 bod

Olympiády, soutěže …………………………………,,,,,,…………. max. 1 bod

Součet za ZŠ …………………………………………………….. max.10 bodů

 

Vzhledem k tomu, že na naší škole se vyučuje pouze jeden obor vzdělávání, lze na naši školu podat pouze jednu přihlášku.

V Praze 4. 1. 2023

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina