Semináře 2023/2024

1.Seminář z Fyziky:

Netradiční příklady a pokusy z fyziky – Na hodinách se budeme zabývat neobvyklými cestami k dosažení řešení příkladů z vybraných kapitol středoškolské fyziky a pokusy, na které v hodinách není prostor.

2.Seminář z M:

Základy matematické analýzy – Budeme se zabývat Diferenciálním a integrálním počtem, vyšetřováním průběhu funkcí, komplexními čísly a maticemi.

3.Seminář z chemie

„Základem chemie v dnešní době je v zásadě periodická tabulka, proto i my pojmeme náš seminář jako procházku přes periodickou tabulku. Jednotlivé prvky budou takovým základním táborem, z nějž budeme vystupovat na různé vrcholy, abychom se na svět podívali zase z trochu jiné perspektivy. Čeká nás spousta příběhů, výlety do historie, odbočky do etiky a filosofie, a přitom všem samozřejmě opakování toho, co už víme z chemie. Nečekejte žádnou teoretickou nalejvárnu vzorečků a pouček, ale připravte si hlavu na hledání souvislostí a odhalování tajemství.“

Seminář je vhodný pro všechny, kteří se zajímají o svět a jeho fungování. Jednička z chemie není podmínkou, nadšení pro věc ano.

4.Dějepisný seminář

Dějepisný seminář je nabídnut studentům 3. a 4. třídy gymnázia a jeho cílem je prohloubení znalostí o moderních dějinách 20. stol. se zaměřením především na české dějiny v době nacistické okupace a období komunismu. Studenti se seznámí s klíčovými událostmi a osobnostmi té doby.  V rámci semináře se uskuteční exkurze, besedy a apod. Bude využita i badatelská metoda a skupinová práce.

Cíle semináře:

 • Prohloubení znalostí o českých a moderních dějinách, probrání vybraných témat
 • Vlastní seminární práce na vybrané téma z moderních dějin
 • Postupné zpracování maturitních otázek

Hodinová dotace: 1h týdně ve škole + akce mimo výuku a školu

Klasifikace za pololetí:

referát o vybrané osobnosti pronásledované v době komunismu či nacismu

referát o určité události 20. století (ve dvojici)

ve druhém pololetí:

+ klasifikace seminární práce na vlastní téma

Vybraná témata:

 • Komunismus a fašismus (vznik ideologie, charakteristika, osobnosti (Lenin, Stalin, Hitler), události v evropských souvislostech)
 • Mnichov a okupace českých zemí (1938-1945)
 • Československo v době komunismu (osobnosti a události)
 • Pronásledování římskokatolické církve v době nacismu a komunismu (osobnosti)
 • Živé pochodně (Jan Palach, Jan Zajíc)
 • Pád komunismu a sametová revoluce v ČSSR v roce 1989

5.Seminář ze základů společenských věd

Cílem semináře ze ZSV je rozšíření a opakování učiva ZSV z jednotlivých oborů. Studenti získají hlubší přehled o základech jednotlivých vědních oborů a budou tak lépe připraveni na zkoušku z předmětu ZSV v profilové části maturitní zkoušky. Je také přípravou pro studium na vysoké škole s humanitním zaměřením.

Seminář je určen studentům IV. ročníku gymnázia.

6.Seminario de español

El curso estará enfocado para un grupo reducido de estudiantes que quieran mejorar su expresión oral y escrita en español. Se dividirá de la siguiente manera:

1.- La parte oral se trabajará en clase y horario lectivo.

2.- La parte escrita se trabajará como complemento en la plataforma online donde deberán preparar una breve composición sobre lo expuesto en clase. Esto se realizará para afianzar los contenidos dados oralmente, ya que les obligará a investigar, formarse y defender una idea.

Tendremos una plataforma online (Google classroom) donde se subirán los contenidos que se trabajen. También los alumnos podrán subir sus trabajos.

Los temas que se trabajarán serán los siguientes:

1.- Novedades y noticias actuales

2.- Investigaciones del campo científico

3.- Historia de España y Latinoamérica

4.- Literatura española

5.- Diferencias entre culturas española-checa-latina

6.-Experiencias de los alumnos con el español

7.- Temas cercanos a los alumnos

8.- Modos del habla español: coloquial-formal. ¿Cuándo usar uno u otro?

El objetivo de este curso no será teórico, aunque es lógico que no podemos realizar un curso sin tomar apuntes o trabajar con la palabra escrita. Se tomará en cuenta el trabajo tanto escrito como oral. Se les ofrecerá varios libros preparatorios para maturita donde podrán consultar mucho vocabulario extra que no conocerán.

La parte oral se trabajará en clase, creando debates entre los estudiantes, ya que generalmente lo tratado creará opiniones diferentes. La calidad de éstos dependerá de cuántos alumnos haya inscritos y su esfuerzo a la hora de estudiar. Los alumnos a final del seminario deberían ser capaces de escoger una idea, presentarla y poder defenderla ante una conversación lógica con un nativo.

Como parte de la experiencia del curso, se invitará a realizar una visita al instituto cervantes en I.P Pavlova para que conozcan un lugar de referencia donde consultar libros y expertos.

 1. Communication Skills

Chcete prohloubit komunikační dovednosti v angličtině? Chcete uspět nejen u maturity, přijímacích zkoušek na vysokou školu, ale i u zaměstnavatele? Pak je tento seminář určen právě  vám. Zaměříme se na mluvený i písemný projev. Naučíte se správně prezentovat své myšlenky, procvičíte si různé formy psaní.

 8. a) Seminář z fyzické a sociální geografie

V semináři se budeme zabývat jednotlivými sférami Země a jejich působením na lidský život. Výuka předmětu má za cíl prohlubovat již získané znalosti z prvního i druhého ročníku gymnázia a naučit se získávat informace z různých zdrojů. Pokud bude zájem, je možné navštívit planetárium, národní muzeum, přírodovědeckou fakultu a jiné. Dále mohou být přizváni odborníci na zajímavé jevy v atmosféře.

 

b)Seminář o rozložení moci ve světě

V semináři se budeme zabývat rozložením moci na Zemi a jak geografie určuje možný vývoj regionu. V hodinách bude prostor i pro zkoumání problémových oblastí světa, a jaké možnosti rozvoje jsou daným oblastem poskytnuty. Na hodiny bude přizváno i několik osob zabývajících se jednotlivými problematickými oblastmi.

9.Umělecký praktický seminář

Seminář pro GYMA je určený pro žáky, kteří se zajímají o tvorbu dramatických útvarů, výtvarnou tvorbu, scénickou hudbu, hrají na nějaký nástroj- stačí jeden zájem

10.Seminář z trestního práva

Tento seminář naučí studenty do podrobna jak funguje trestní proces od spáchání trestného činu až do vykonání trestu za něj. Na semináři se budou řešit především praktické případy a součástí bude i návštěva soudního řízení nebo věznice. V prvním pololetí se bude vyučovat trestní právo hmotné – tedy především jaké máme v České republice trestné činy a jaké za ně ukládáme tresty. Ve druhém pololetí poté samotný proces, jak vyšetřuje policie, jak postupuje státní zástupce a jak rozhoduje soudce. Tento seminář není pouze pro budoucí právníky, ale je pro každého, kdo chce lépe porozumět trestnímu právu a jeho fungování v reálném světě.

11.Vybraná témata z biologie

Lékařská přírodověda + svět bezobratlých

 • Prohloubení a doplnění učiva z 3. a 2. ročníku
 • seminář bude koncipován podle ročního období (podzim, jaro – členovci, přes zimu somatologie)
 • návštěva Hrdličkova muzea

 

 1. Genetika
 • molekulární a buněčné základy dědičnosti
  • translace, transkripce, replikace
 • dědičnost a proměnlivost
 • genetika člověka
 1. Chemie života „uhlík a jeho sloučeniny“
 • metabolismus tuků, cukrů, bílkovin
 • buněčné dýchání a fotosyntéza (chloroplasty, mitochondrie)
 • biokatalyzátory: enzymy
 • RNA, DNA
 1. Komunikace těla
 • Buňky a tkáně
  • receptory
 • Nervová soustava
  • Akční potenciál
 • Smysly
 • Cévní a mízní soustava
  • hormony
 1. Základní imunitní mechanismy
 • nespecifická imunita
 • viry
 • specifická imunita

(očkování, pasivní imunizace, choroby imunitní soustavy, alergie…)

Laboratorní praktika bezobratlí

 1. hmyz – výroba preparátu – včelí tělo
 2. Korýši – blešivec: anatomie těla, fyziologie, charakteristika skupiny
 3. vodní členovci – výprava k jezírku, Vltavě
 4. ploštěnci – ploštěnka: anatomie těla, fyziologie, charakteristika skupiny
 5. Žahavci – nezmar: anatomie těla, fyziologie, charakteristika skupiny

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Ředitelské volno

   Září 29
  2. Konzultace 5. třídy

   Říjen 3 @ 14:00 - Říjen 5 @ 17:00
  3. 3. GYMA: Stary Sącz-Polsko

   Říjen 8 - Říjen 10
  4. Školní bazar

   Říjen 11 @ 8:00 - Říjen 13 @ 17:00
  5. Španělský den

   Říjen 12

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina