Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Aktuality GYMADůležité informaceGymnázium sv. AugustinaInformace pro zájemceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §60 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium.

Pro zařazení do přijímacího řízení je třeba podat přihlášku do 20. února 2024:

 1. a) prostřednictvím informačního sytému o přijímacím řízení DIPSY (po prokázání totožnosti elektronickou identifikací – nejčastěji Mobilní klíč eGovermentu a Bankovní identita) – preferovaný způsob
 2. b) v podobě výpisu získaného z informačního sytému o přijímacím řízení (bez prokázání totožnosti elektronickou identifikací),
 3. c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo

K přihlášce je nutné přiložit:

 • potvrzenou klasifikaci za první i druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy základní školy, nebo bez potvrzené klasifikace na ní, ale s ověřenou kopií příslušného vysvědčení, popřípadě originálem daného vysvědčení, ze kterého si vytvoříme kopii.
 • v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami platné doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

V případě cizinců je možné (po splnění zákonných podmínek) podat:

 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona.
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, jde-li o cizince podle §1 odst. 1 zákona opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk RF.

Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení) musí být odevzdán škole nejpozději v den, kdy se uchazeč stane jejím žákem, tj. 1. září).

Kam podat přihlášku, kdy?

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024.

Na základě přihlášky zašle ředitel GYMA uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny.

Pořadí oborů středního vzdělávání v přihlášce

Celkem lze zvolit 3 obory (školy) bez talentové zkoušky. Uchazeč v přihlášce uvede pořadí oborů, do kterých přihlášku podává. Pořadí vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělávání a po uplynutí termínu pro podání přihlášky již nelze pořadí změnit.

Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole 4letého studia:

 1. termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo: 12. dubna 2024.
 2. termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo: 15. dubna 2024.

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 1. kolo: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024.

 1. Školní přijímací zkouška (školní test z AJ) proběhne v budově gymnázia v úterý 16.4 od 13:30 hod

Celkový počet přijímaných uchazečů: 24 žáků do 4letého denního studia.

Přijímací řízení se bude skládat z následujících částí:

 1. Bodové hodnocení výsledků státem zadávaných testů (CERMAT)
 2. Bodové hodnocení výsledků školní části
 3. Bodové hodnocení výsledků vzdělání

ad 1) Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 27 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka (z celkových 50 bodů), 27 bodů ze státní přijímací zkoušky z matematiky (z celkových 50 bodů).

ad 2) Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 30 bodů ze školní test AJ. Školní část AJ lze nahradit platným certifikátem dle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) minimálně na úrovni B1.

ad 3) Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na GYMA získat ještě nejvýše 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy nebo za účast na olympiádách a znalostních soutěžích.

Za vysvědčení bude každému přiděleno maximálně 9 bodů, za olympiády a soutěže maximálně 1 bod.

Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na GYMA nejvýše 160 bodů,

maximálně 100 bodů za státní přijímací zkoušky (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk a literaturu) a maximálně 60 bodů za školní přijímací řízení (50 bodů za školní test AJ a 10 bodů za prospěch a znalostní soutěže).

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů bude dána přednost uchazečům v tomto pořadí:

 1. Rozhoduje lepší výsledek ze školního testu z anglického jazyka
 2. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka.
 3. Rozhoduje lepší výsledek ze státní přijímací zkoušky z matematiky.

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ………………………. max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky .…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ……………………………….max. 50 bodů

Známka z ČJ za 8. třídu 2. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z ČJ za 9. třídu 1. pololetí ……………………….. max. 2 body

Známka z M za 8. třídu 2. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z M za 9. třídu 1. pololetí ………………………… max. 2 body

Známka z AJ za 9. třídu 1. pololetí …………………………max. 1 bod

Olympiády, soutěže …………………………………………………. max. 1 bod

 

Součet za ZŠ …………………………………………………….. max.10 bodů

Přijetí

Uchazeč vyhoví požadavkům přijímacího řízení, pokud dosáhne alespoň 27 bodů ze státní přijímací zkoušky z českého jazyka, 27 bodů ze státní přijímací zkoušky z matematiky a 30 bodů ze školního testu AJ a splní kapacitní kritéria pro přijetí uchazeče (viz počet přijímaných uchazečů)

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Účastníci podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět po přihlášení v informačním systému o přijímacím řízení DIPSY. Před uzavřením přijímacího řízení máte možnost nahlédnout do spisu s vyhodnocenými přijímacími zkouškami a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13.5.2024 od 9:00 do 16:00 hod na sekretariátu školy.

Výsledek přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení a v souladu s pořadím oborů vzdělávání v přihlášce informuje ředitele školy o pořadí uchazečů, kteří budou přijati. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka školy) a v informačním systému DIPSY. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená.

Odvolání

V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, je možné se odvolat proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí prostřednictvím ředitele MŠ, ZŠ a gymnázia sv. Augustina. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60 odst. 5. zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Specifika přijímacího řízení u cizích státních příslušníků

1) Konání jednotné přijímacího zkoušky z oboru Český jazyk a literatura

Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (tj. cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona), nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do 4letého oboru musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky dle § 59 odst. 1 školského zákona. Uchazeči o přijetí do 8letého oboru musí mít úspěšně ukončen 5. ročník základní školy (§ 61 odst. 2 školského zákona).

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

2) Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem jako podmínka přijetí ke vzdělávání v případě některých cizinců

MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina v souladu s ustanovením § 60b odst. 5 školského zákona ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v případě cizinců, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, a kteří nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, se ověřuje tím, že se zjišťuje schopnost uchazeč používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce. Ověření rozhovorem znalosti českého jazyka proběhne takto: Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 30 minut.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání Gymnázium 79-41-K/41, denní forma vzdělávání, je znalost českého jazyka minimálně na referenční úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce (SERR). Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

3) Předložení dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem na území ČR – nutné doložit nejpozději před zahájením vzdělávání.

 Úprava přijímacích zkoušek pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2024/2025

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025:

 1. a) Promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání bude ověřena rozhovorem dle postupu výše uvedeného – viz bod 2) předchozí strany.
 2. b) Právo na základě žádosti konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 3. c) Pokud bude písemný test jednotné přijímací zkoušky zadán v českém jazyce, navyšuje se časový limit pro vypracování testu o 25 % a uchazeč má právo použít překladový slovník.

 

V Praze 23. 1. 2024

 

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

 

Kritéria JPZ 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o novém systému přijímacích zkoušek – https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. 5. třída – návštěva Krokodýlí ZOO

   Únor 27 @ 9:00 - 13:00
  2. 4. třída – Technické muzeum (Voda)

   Březen 1 @ 10:00 - 13:30
  3. Konzultace 3. třídy

   Březen 1 @ 15:00 - 17:00
  4. Setkání pedagogů

   Březen 4 @ 14:30 - 17:00
  5. Konzultace 2.GYMA

   Březen 5 @ 13:30 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina